Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Problemlösning i grupp

Syfte

Att ge eleverna tillfälle att träna muntlig kommunikation; att delta i diskussioner samt få pröva på att agera diskussionsledare kring ett ungdomsproblem.

Läraren reflekterar

Uppgiften som genomförts med IM-elever stimulerade ungdomarna till att samtala med varandra. De korta filmerna som utgör samtalsunderlag riktar sig till elever i senare delen av högstadiet, och relaterar till många situationer de kan känna igen. Även om rollen som samtalsledare kändes obekväm för en del, resulterade övningen i en positiv upplevelse av att leda ett samtal. Övningen genomfördes på en skola där eleverna har bärbara datorer.

Förberedelser och metod

Lägg tid på att diskutera tillsammans med eleverna kring vilka ingredienser som ingår i en bra diskussion, t ex:

 • att eleverna lyssnar på vad de andra säger och visar det även med kroppsspråket,
 • att eleven är aktiv och tycker till,  samt följer upp andras inlägg.

Medvetandegör den egeninsats som krävs av var och en. Jag brukar rita en skala från 1-10 på tavlan, där 1 är ingen aktivitet allt och 10 maximalt engagemang. På vilken siffra tycker eleverna att engagemanget ska ligga för att det ska bli en bra diskusison?

Klassen delas in i grupper om 4-5 elever. Dessa grupper är förberedda av läraren. Varje elev i gruppen tilldelas en kortfilm (5-6 minuter). Filmerna finns på svtplay.se under sökordet ”15 – det här är mitt liv”. Filmerna lyfter olika problemsituationer, t ex mobbning, stress, svartsjuka, graviditet, kompisrelationer.

Arbetsuppgifter

Eleven får i uppgift att titta på filmen hemma/alt. under lektionstid och förbereda följande:

 • Vad handlar filmen om, i stora drag?
 • Vad vet du om huvudpersonen/personerna i filmen?
 • Vad är problemet?
 • Varför är det ett problem?
 • Hur känner sig de inblandade?

Följande lektionspass sitter eleverna i sina smågrupper. Har de bärbara datorer kan de inleda sitt diskussionspass med att visa filmen för de andra. Eleven sammanfattar sedan filmen samt de punkter han/hon förberett. Sedan diskuterar gruppen kring följande punkter, under ledning av eleven.

 • Vad kan man göra för att lösa problemet? Försök fundera ut flera alternativ.
 • Vilket är det bästa sättet att lösa problemet på?
 • Vad blir konsekvenserna (resultatet)? Hur känner sig de inblandade ifall ni väljer det?
 • Vad är det värsta /bästa som kan hända?

När samtalsledaren tycker att diskussionen är slut sammanfattar eleven diskussionen, med att redogöra för det viktigaste som gruppen kommit fram till. Efter diskussionerna ges eleverna möjlighet att reflektera över sin egen roll i samtalet, och vad som ev. kan förbättras. Här kan du som lärare åter igen aktualisera skalan från 1-10 och be eleverna skatta sitt engagemang.

Lgr 11 förmåga

Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal.

Centralt innehåll

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy