Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Möss och människor: Quiz

Syfte

Använda quiz för att snabbt se vad eleverna uppfattar, förstår och kommer ihåg av händelseförloppet. Frågeformuläret kan fungera som en enklare diagnos på såväl individ som gruppnivå. Fler lektioner om och med boken: Frågor till boken, TextmötenTre saker på tre minuter och Kapitel 7: Vad händer sen?

Läraren reflekterar

Den här sortens quiz använder jag oftast en gång under läsprocessen. Ibland i början, ibland i mitten och som i detta fall efter avslutad läsning. Den ger mig information om hur väl eleverna har hängt med i det som händer i boken och under våra boksamtal. Dessutom fungerar quizet som ett milt tvång, en yttre motivationsfaktor, för att eleverna faktiskt ska slå på läsknappen när vi läser. Alltför många fel avslöjar att tanken varit på annat håll. Jag använder formuläret också för att återberätta ett kapitel eller ett helt verk. Därför konstruerar jag frågorna i kronologisk ordning.

Metod

Jag skapar ett antal frågor och delger eleverna. Ungefär så här kan det så ut:

Oftast skapar jag quizen i Google Formulär då de är självrättande och delger eleverna resultatet på en gång (eller efter att jag har kollat på svaren). Det kan man ställa in och välja efter tycke och smak. Det går förstås lika bra att skapa ett quiz i vilket program som helst eller göra ett för hand.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy