Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva faktatext – Claude Monet

Syfte

Syftet är att lära sig om en av de viktigaste konstnärerna i vår historia, träna på att återberätta och göra tankekarta. Går med fördel att koppla ihop med bilduppgiften Claude Monet.

Min reflektion innan lektionen

Göra tankekarta är något som från början är väldigt svårt för de flesta elever, jag väljer därför att göra tankekartor tillsammans i klassen i början för att alla ska få en förståelse för vad det är och hur den kan användas.

Genomförande av lektionen

Under den här första lektionen i vårt minitema förklarar jag för eleverna att vi ska lära oss om en konstnär som heter Claude Monet, skriva en faktatext om honom, titta på bilder av hans olika konstverk, samt göra våra egna konstverk i samma stil som han. Jag förklarar också att det här kommer ta ca fyra lektioner samt att vi den här första lektionen kommer att fokusera på vem Claude Monet var.

Vi tittar först på filmen Linnea i målarens trädgård som finns på sli.se: http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5392

Efter detta hjälps hela klassen åt att göra en tankekarta på tavlan. Vi använder en app som heter Pearltree och kopplar iPaden till projektorn. I tankekartan skriver vi upp sådant som är viktigt att komma ihåg när det gäller Claude Monet. Jag visar att man bara skriver stödord i de olika bubblorna, inte hela meningar, detta för att få ner så många tankar som möjligt på kort tid. När alla tankar är fångade hjälps vi åt att sortera upp dem genom att flytta runt bubblorna i tankekartan så att konstverk hamnar på ett ställe, familj på ett annat och så vidare. Efter detta förklarar jag att alla var för sig ska få skriva en faktatext om Claude Monet nästa lektion. Jag mailar vår gemensamma tankekarta till alla elever och skriver även ut den på papper till nästa lektion.

Min reflektion efter lektionen

Diskussionen blev mycket bra då alla sett samma film, jag ser det som en vinst i att använda film i de här sammanhangen då läsförmågan i min klass varierar mycket och det kan vara svårt för en ”svag” läsare att känna sig lika delaktig i övningen då. Till nästa gång ska jag testa att ”flippa klassrummet” på det sätt att eleverna får i läxa att se filmen och att vi kan komma igång med diskussion och tankekarta-byggandet tidigare. Det känns onödigt att lägga 30 min av en dyrbar lektion på att se på film.

Claude Monet DEL 2

Min reflektion innan lektionen

Skriva faktatexter blir i början mest upprabblande av fakta, till exempel Han föddes 1978. Han dog 1999. Hans fru hette Julia. Han var konstnär. Jag vill förklara vikten av att faktatexten kan vara beskrivande samtidigt som det ska finnas ett flyt i texten.

Genomförande av lektionen

Jag återkopplar först till föregående lektion i vårt minitema Claude Monet. Påminner dem om att vi såg filmen Linnea i målarens trädgård och att vi gjorde en tankekarta tillsammans efteråt. Jag förklarar för eleverna att det nu är dags för dem att skriva en faktatext om Claude Monet. För att komma ihåg så mycket som möjligt om honom ska de ta tankekartan till hjälp. Eleverna har den på sin iPad och i pappersform. Detta för att de ska skriva på sin iPad och ska slippa växla mellan olika program när de skriver.

Jag läser först upp en faktatext om en hare. Texten är som i exemplet ovan, korthuggen och utan det minsta flyt. Sedan läser jag upp en faktatext som innehåller samma faktauppgifter, men som är en mer sammanhängande text. Jag frågar sedan vilken de tyckte var mest intressant att lyssna på och ber dem tänka på detta när de själva skriver texterna.

Min reflektion efter lektionen

Jag blev positivt överraskad av elevernas texter då det här var första gången de fick skriva en faktatext utifrån en tankekarta. Till nästa gång ska jag testa att eleverna antingen får skriva texterna i par för att få till ännu mer målande och beskrivande texter eller få skriva dem enskilt men sedan ha en kompis som läser texten och ger feedback.

Då hade jag flera delar av det centrala innehållet berörts, till exempel ”enkla former för textbearbetning” och ”att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.”

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, söka information från olika källor.

Centralt innehåll

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy