Förskola

Språk och kommunikation förskoleklass

Introduktion av digitalkameran

Syfte – varför?

Det primära syftet är att barnens förmåga att dokumentera ska stimuleras och utmanas för att de så småningom ska få ett reellt inflytande över verksamhetens innehåll samt väcka deras nyfikenhet för digital teknik.

Sekundära syften

  • Barnen ska uppleva att det är roligt att lära sig nya saker.
  • Barnen stimuleras i sin matematiska utveckling.

Tillvägagångssätt – hur?

Steg 1: Ta fram den fotoutrustning som det är tänkt att barnen ska lära sig att dokumentera med. Visa den för barnen och gå igenom grundläggande funktioner för att de ska kunna använda den för fotografering. Låt barnen fotografera fritt till en början. För att fånga barnens lärandeprocesser när det gäller att lära sig använda utrustningen är det bra om du fotograferar eller filmar dem medan de fotograferar, så att ni sedan tillsammans med barnen kan reflektera över deras lärande.

Steg 2: Är ett reflektionstillfälle tillsammans med barnen där ni tittar på bilderna tillsammans, gärna i stort format till exempel via projektor eller datorskärm. Görs med fördel så nära inpå steg ett som möjligt. Samtala med barnen kring deras lärande när det gäller att fotografera. Var det som de hade tänkt? Vad var lätt? Vad var svårt? Skulle de vilja lära sig något mer? Skulle de vilja prova att fotografera något annat eller någon annanstans? I det här samtalet kan man hitta många olika spår att arbeta vidare med. Det går även att arbeta vidare i form av steg tre, om barnen inte uttrycker önskemål om någonting annat.

Steg 3: Om man vill gå vidare så kan man göra det genom att ge barnen fotouppdrag med koppling till matematik, till exempel fotografera något stort/litet, något som är nära/långt bort, långt/kort osv. Går naturligtvis att anpassa även till andra målområden, exempelvis djur och natur, kompisar, symboler och bokstäver.

Mål ur Lpfö 98/10 – vad?

  • Att sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse för bilder och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digital teknik.

Mina/våra reflektioner

Att introducera dokumentationsutrustningen är grundläggande och bör göras med alla barn innan man går in på andra arbetsområden där de förväntas kunna delta i dokumentationsarbetet. Viktigt att man ser till att ha ”användarvänlig” dokumentationsutrustning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy