Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tre tips som förbättrar elevens skrivande

Syfte

Att göra en text bättre, vassare och mer innehållsrik.

Läraren reflekterar

Det är svårt att få eleverna att läsa igenom en text som de anser sig vara färdiga med. Därför försöker jag se och förmedla skrivandet som en ständigt pågående process … som aldrig blir klar! När elever måste lägga tid på både språk och innehåll finns det en risk att båda delarna blir lidande. Något som har lyft mina elevers texter mycket är att de först tankeskriver (skriver anteckningar, noteringar och punktlistor för att tänka, sammanfatta, redogöra, minnas och så vidare) och därefter använda delar av det redan skrivna för att formulera en ”riktig” text. Läs mer här: Från tanke till text.

Tipsen nedan är ingen mirakelmetod och kan genomföras på olika sätt och grader av omfattning. För en del elever passar detta alldeles utmärkt, men för andra kan läraren behöva hitta andra sätt för stärka elevens skrivande.

Att skriva är en  delikat process och överordnat alla trix är lärarens förhållningssätt till elevens skrivande. Ett genuint, nyfiket och respektfullt närmande till elevens texter är en grundförutsättning för att försöka utveckla eleven till en god skribent.

Metod och tre enkla tips

1. Medan eleverna skriver går jag runt i klassrummet och ögnar igenom deras texter. När jag ser ett stycke eller en mening där eleven exempelvis inte riktigt får fram sitt innehåll eller där syftningen är oklar uppmanar jag eleven: Läs det här stycket högt. När eleven läser högt uppfattar eleven nästan alltid vad som är fel: ”Jag menar så här …” och sätter igång och korrigerar språkets stringens så att innehållet framträder tydligare.

2. Texten behöver vila och skribenten behöver distans till sin text. Låt det gå en dag eller två innan eleven fortsätter. Uppmana eleven att läsa igenom sin text och läsa den ur en utomståendes perspektiv och tänka enbart på innehållsrelaterade frågor:  Hänger textens helhet och delar ihop? Förstår jag vad det står eller finns det logiska luckor? Har jag rätt nyans på mina ord – skriver jag verkligen det jag menar?

Som jag nämnde inledningsvis kan eleverna använda tankeskrivande och i och med detta plocka upp texter eller textdelar långt senare. Då har texterna redan vilat.

3. Den slutgiltiga genomläsningen handlar uteslutande om språklig korrekthet. Skriv upp några vanliga fel på tavlan och låt eleverna leta i sin egen text. Här är några exempel: Vanliga språkfel – Respons i helklass.

Tre skrivtips som gör elevens texter bättre - lärarens förhållningssätt till elevens skrivande

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy