Årskurs 1-3

Undervisning

Skolans ordningsregler

Syfte

Samtlig personal och alla elever ska bli delaktiga i det viktiga arbetet att ta fram skolans ordningsregler. Det är ett arbete som vi ser är direkt avgörande för att få till studieron i klassrummet, och som direkt bidrar positivt i arbetet med våra ledord kunskap, trygghet och trivsel.

Uppstart – Skolans ordningsregler

Varje klasslärare presenterade strukturen ”se, höra, känna och göra” som eleverna använde för att samtala om hur skolan kan uppnå god studiero, trygghet och trivsel. Arbetet sammanställdes av lärarna som återkopplade till elevhälsan. Eleverna tankar användes därmed som underlag för att ta fram ett förslag till skolans ordningsregler.

Se göra känna - En samtalsstruktur för att prata om studiero

Revidering av ordningsregler

Klasserna får arbeta vidare med skolans ordningsregler med utgångspunkt från liggande förslag och följande frågeställningar:

  • Har ni förslag på ordningsregler som behöver ändras, tas bort och/eller läggas till?
  • Finns det ordningsregler som vi, i den här klassen, behöver arbeta extra mycket med?

Hur kan ordningsreglerna hjälpa oss att:

  • lära oss mer (kunskap), 
  • känna oss trygga (trygghet),
  • och trivas på skolan (trivsel)?

Beslut om ordningsregler

Förslagen som kommer in från eleverna och personalen sammanställs av elevhälsan. Därefter skickas de vidare till skolans rektor som fattar beslut om de nya ordningsreglerna. När rektor har fattat beslut så går ordningsreglerna vidare till elevrådet för påsyn. Om ordningsreglerna behöver revideras så lyfter rektor först upp eventuella revideringar i elevrådet innan beslut tas.

Implementering och uppföljning

Våra nya ordningsregler har nu gått iväg till tryckeriet och ska sedan delas ut av skolans trygghetsteam i samtliga klasser. En del av det uppföljande arbetet är att biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och trygghetsansvarig har påbörjat observationer i klasserna utifrån ett studieroperspektiv. Alla klasser kommer att få besök under terminens gång. Våra klassråd och skolans elevråd kommer arbeta vidare med ämnet. Vi har även studiero som en stående punkt på våra klasskonferenser som vi genomför två ggr/läsår.

Rektorn reflekterar om hanteringen av ordningsreglerna

Vi kan i undersökningar att både personal och elever överlag är nöjda med de ordningsregler som vi hade sedan tidigare, och de var överens om att de hjälper oss i det dagliga arbetet med att främja studiero, eller som eleverna i en årskurs trea uttryckte det i klassdiskussionen “eleverna tycker att reglerna vi har är bra och om de följs så ’’fortsätter vi vara den bästa skolan i Europa’’. I undersökningen har vi bland annat sett:

  • I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha 90,91 % (Huddinge 57,07 %)
  • De vuxna på min skola ser till att ordningsreglerna följs 91,84 % (Huddinge 78,5 %)
  • Vi elever följer ordningsreglerna på skolan 89,55 % (Huddinge 66,8 %)
  • På lektionerna kan jag arbeta utan att bli störd 75,91% (Huddinge 64,58 %)

Nu återstår det viktigaste arbetet, att säkerställa att ordningsreglerna genomsyrar det dagliga arbetet och att de faktiskt efterlevs av både vår personal och våra elever. Vi har ett spännande, och ett viktigt arbete framför oss där vi bland annat med hjälp av förtroendefulla relationer, och skolans ordningsregler ska arbeta för studiero för alla våra elever!

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy