Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Parafras av kända verk

Syfte med uppgiften

Syftet  är att eleverna ska få en introduktion i konsthistoria, utveckla sin förmåga att tolka och skapa egna konstbilder samt träna på ämnesspecifika begrepp. Syftet är dessutom att eleverna ska få erfarenhet av visuell kultur, utveckla kunskaper hur bilder skapas och framställs samt utveckla sin kreativitet och intresse för att skapa. Tanken är även att eleverna lär sig att använda olika material och att de ges möjlighet att utveckla egna idéer samt i viss mån få möjlighet att förmedla olika budskap med sina bilder.

Läraren reflekterar om bildtolkningen

Eleverna tycker att det är en rolig uppgift. Jag har gjort en förenkling när det gäller verk då det inte enbart behöver vara konstverk, det kan även vara litteratur, musik och film. Några av eleverna väljer att skriva mycket personliga texter och flera elever väljer att skriva om viktiga samhällsfrågor, vilket gör att skrivuppgiften upplevs som meningsfull. Bilduppgiften kan med fördel integreras med svenska och SO.

Exempel

Parafras av kända konstverk - En bilduppgift för högstadiet av Carola Garpefält

Metod

Inledningsvis börjar jag med att visa ett bildspel med olika kända konstverk där jag berättar om konstnärerna, deras verk och teknik. Jag visar även tidigare elevers parafraser för att inspirera till nya idéer. Därefter får eleverna börja med skisser på A4-papper som de senare använder för att testa olika material på. Eleverna får söka efter konstverk på NE eller kända konstsidor utifrån en konstnärslista men även titta i de konstböcker som finns i bildsalen. Det är viktigt att betona att de ska söka efter originalen på Internet så att de inte väljer en parafras. Jag berättar även om reglerna för upphovsrätt och hur de söker på rätt sätt (användningsrättigheter) under verktyg. De mest populära konstverken har jag skrivit ut och laminerat. Eleverna får välja material fritt (även digitalt) men det ska vara A3-format på slutbilden. Bilderna sätts traditionsenligt upp i en utställning i skolans cafeteria. Bildanalysen (tolkningen) skrivs i en mall som finns i Google Classroom där eleverna även lägger in konstnärens bild (originalet) och bilden på sin egen parafras. I elevens bild ska text infogas med namn och klass med hjälp av Google ritning. I dokumentet skriver eleverna om följande frågor:

 1. Vad heter konstnären som har gjort originalet till konstverket som du har använt när du gjorde din parafras?
 2. Vilken titel har konstverket som du använde dig av?
 3. Vilket år är konstverket skapat?
 4. Vilken teknik och vilket material har konstnären använt sig av?
 5. I vilket land är konstnären född?
 6. Koppla bilden (originalet) till egna erfarenheter (upplevelser/minnen).
 7. Koppla bilden (originalet) till andra företeelser (händelser) i omvärlden.
 8. Koppla bilden (originalet) till andra verk (konst, musik, film eller litteratur).
 9. Vilken stämning har bilden (originalet)?
 10. Vad känner du inför bilden (originalet) ? Beskriv dina känslor.
 11. Vad gjorde du för ändring i din parafras?
 12. Berätta om varför du gjorde ändringen? Syftet med ändringen?
 13. Fick bilden ett nytt budskap? Vilket i så fall?
 14. Vilket/vilka material har du själv använt i din parafras?
 15. Slutligen, ge din egen bild en titel (döp din bild).

52 Elevexempel (filmklipp)

 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.
Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Betygskriterier

Nästintill alla (det avgörs av syftet med uppgiften).

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy