Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Medievanor tillsammans med andra – Positiva aspekter

Syfte

Fundera på hur digitala verktyg används tillsammans med andra.

Läraren reflekterar

Det är viktigt att undvika moraliska pekpinnar, men ibland är det svårt att låta bli. Vi vill ju eleverna väl. I många frågor finns det två sidor av myntet, till exempel för- och nackdelar. Att presentera båda, värderingsfritt, är ett sätt att förhålla sig neutral. Denna ingång till medievanor hänger ihop med Medievanor tillsammans med andra – Negativa aspekter och balanserar frågan om hur medier används något.

Metod

STEG 1: Vi fundera på vilka möjligheter de digitala medierna ger oss. Vi kan dela med oss av vad vi gör, tänker, tycker och i någon mening vidga bilden av vilka vi är.
Vi tittar på några utvalda konton på Instagram. Eleverna kan vara med att ge förslag på vilka konton som undersöks. Eleverna skriver därefter om något av kontona och försöker beskriva personen bakom kontot: Vem är personen? Vad gör personen? Hur är personen? Vad gillar/ogillar personen? Eleverna berättar för varandra parvis eller i mindre grupper om deras iakttagelser.

STEG 2: Vi tittar på kortfilmen A Visual Manifesto. Den handlar om vad vi vi delar med oss. Eleverna funderar på och skriver om:

  • Vad delar du på nätet? Bilder, filmklipp, länkar? 
  • Vilken plattform använder du när du delar bilder? Hur ofta?
  • Vad skriver du om?
  • Hur uttrycker du dig i meddelanden, forum och statusuppdateringar?

Eleverna får också skriva en reflekterande text om hur de tror att andra uppfattar:

  • Hur tror du att andra uppfattar dig baserat på vad du delar?
  • Hur tror du att andra uppfattar dig baserat på hur du uttrycker dig?
  • Hur medveten är du om hur andra skapar sig en bild av dig på sociala medier?
  • Hur väl överensstämmer den bilden med den du är?

Dessa tankar och texter är personliga och eleverna måste få välja vad de delar med sig av och till vem. Det kanske räcker att de formulerar detta bara för att sätta ord på sina egna erfarenheter?

STEG 3: Sociala medier och spel ger oss möjlighet att kommunicera med andra människor. Vi läser två artiklar om hur kommunikation i spelvärlden lett till vänskap och djupa relationer: Onlinespel räddade mig och Berättelsen om Mats. Eleverna skriver referat om artiklarna.

STEG 4: Eleverna skriver en avslutande reflektion om något som har väckt tankar och/eller känslor i någon av artiklarna ovan.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Betygskriterier*

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

* årskurs 7-9, svenska

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy