Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Medievanor tillsammans med andra – Negativa aspekter

Syfte

Fundera på hur digitala verktyg används tillsammans med andra.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är intressant och angeläget att fundera på och samtala om dessa frågor. I just denna ingång kan en del elever uppleva att det blir fokus på det negativa, men syftet är att eleverna kritiskt ska granska de medier (och digitala enheter) som de använder. Jag försöker vara öppen med att syftet är just att fundera på de negativa aspekterna av användandet. En annan gång lyfter vi det positiva. På det sättet kan eleverna förhoppningsvis uppleva att det inte handlar om moraliska pekpinnar, utan just kritiskt tänkande. Här finns en mer positiv ingång till frågan som balanserar upp: Medievanor tillsammans med andra – Positiva aspekter.

Metod

STEG 1: Vi ser klippet:

Eleverna funderar på om bilden som förmedlas stämmer. Är vi i en annan värld medan annat pågår? Eleverna skriver först under rubriken Mobilen i skolan om bland annat:

 • Vilka situationer ur filmen stämmer/stämmer inte överens med din erfarenhet?
 • Hur ofta tittar du/ni i mobilen, datorn eller surfplattan på annat än skolarbete under en vanlig lektion? Vad kollar du/ni?
 • Hur förhåller du och dina klasskamrater er till detta under skoltid? Vilken inställning har du/ni till användandet? När är det OK och inte?
 • Hur tror du att det påverkar ditt och andras lärande?
 • Hur använder du/ni digitala verktyg under raster (när du sitter bredvid andra)? Hur påverkar det dig och andra i din omgivning?
 • Skulle det gynna eleverna om det infördes ett striktare förbud?

Eleverna samtalar om frågorna parvis eller i mindre grupper. De som vill redogör för sina tankar i helklass.

STEG 2: Vi tittar på en till kortfilm:

Eleverna skriver först om några frågor kopplade till filmen för att sedan samtala om dem i mindre grupper. Ett resonemang förs till sist i helklass. Exempel på frågor att skriva och samtala om:

 • Hur använder du mobilen när du är tillsammans med andra (till din familj eller med kompisar)? Hur ofta och hur länge används den?
 • När är det OK att använda den och inte OK? Har ni “regler”?
 • Hur använder andra den i din omgivning (familjemedlemmar, klasskompisar, lagkamrater)?
 • Hur tror du att tekniken påverkar “det sociala samspelet”?
 • Vilka för- och nackdelar finns med kommunikationsteknologin – digitalt och i verkliga livet?

STEG 3: Välj en scen ur filmen som väcker starkast negativa känslor och skriv dina tankar om den:

 • Varför tänker och känner du så?
 • Hur hade du känt, tänkt och gjort i samma situation?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Betygskriterier*

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

* årskurs 7-9, svenska

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy