Årskurs 4-6

Samhällskunskap

Valaffischen – Hur styrs Sverige?

Syfte

Arbetet går ut på att lära sig hur demokratiska val går till. Varför har vi val och demokrati i Sverige? Hur går ett politiskt val till i Sverige och vilka partier finns? Vilka indelningar finns? Eleverna ges ökad förståelse för hur demokrati fungerar i klassrummet, kommunen, riksdag och hela Sverige.

Läraren reflekterar

Detta har varit en mycket populär uppgift då den förankrar i verkligheten för att ge eleverna förförståelse kring demokrati och de partier som finns i Sverige idag. Tillsammans i grupper undersöker de sedan olika valda samhällsfrågor som deras egna partier ska ta ställning till för att arbeta fram sina partiprogram. Eleverna uppskattar att det så långt som möjligt “blir på riktigt” med debatter, diskussioner, presentation av sina partier och valaffischer och slutspurten inför “Valveckan” och valet.

När uppgiften genomfördes vid valet 2014 var det extra tacksamt då vi arbetade parallellt med att de riktiga valet ägde rum, vilket gav ytterligare ett lager. Eleverna får ökad förståelse och intresse för hur demokrati, partier och riksdag fungerar. Mycket positiv respons från både elever och föräldrar.

Introduktion och arbetsuppgift

Ni kommer under tre veckor arbeta i grupper och tillverka en valaffisch som ni använder i den slutliga muntliga presentationen. Före det ska ni hitta på ett eget parti och komma på minst tre och högst fem valfrågor som ni ska driva. Utifrån valfrågorna utvecklar ni även i ett valmanifest där ni skriver mer om hur ni i ert parti tänker kring era frågor. Ni ska hitta på en partisymbol samt göra en intressant och iögonfallande valaffisch. Den ska presenteras muntligt för klassen i slutet av perioden.

Tips! tänk på att dela upp arbetet i ert “parti”/grupp så att alla har något att göra. Då detta är ett grupparbete är samarbete viktigt!

Checklista: Pricka av punkterna när gruppen är klar med dem

  • Hitta på ett partinamn.
  • Hitta på partiets symbol.
  • Vad är partiets minst tre och högst fem valfrågor som det ska driva? Miljö? Bostäder? Skola? Hälsa och sjukvård? Äldrevård? Trafik och kommunikation? Eller något annat?
  • Försök ta reda på information om valda frågor i gruppen, hur fungerar det i verkligheten? Kanske finns det något i hemkommunen eller i hela Sverige ni vill ändra på eller förbättra?
  • Valmanifest – En slags broschyr där partiet skriver och berättar mer utförligt om sina valfrågor.
  • Valaffischen klar. – Här har ni ert partinamn, symbol och valfrågor.
  • Förbered gruppen på muntlig presentation – Partiet presenterar sig och sina valfrågor, valaffisch och valmanifest och gör sig redo för valet.

Arbetsdagboken

Arbetsdagbok – I den för ni dagbok varje lektion vad ni har arbetat med i gruppen. Även om ni arbetat lite hemma också. Det är ett bra sätt både för gruppen att hålla koll på arbetet men även för oss lärare att följa med i ert arbete.

Avslutande muntlig presentation – valet

Alla partierna presenterar sitt arbete och klassen går avslutningsvis till val och röstar!

Mina tankar om grupparbeten

Grupparbeten kan många gånger vara svåra att bedöma, både gruppen som helhet och individuellt. För att förebygga att några gör allt och några vilar fördelas arbetet i gruppen så att alla har något att göra samt att de skriver en “arbetsdagbok/logg” varje lektion där var och en i gruppen fyller i vad den har gjort. Detta fyller flera syften, dels kan alla i gruppen följa arbetet, har någon varit sjuk så kan den lätt komma ikapp. Eleverna har en god översikt över sin progression med grupparbetet. Som lärare är det enklare att följa upp vem som gjort vad. Har de arbetat hemma så förs det också in i arbetsdagboken som när grupparbetet är klart lämnas in till läraren.

Lgr 11 Förmåga

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Kunskapskrav

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut ta i elevnära sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare (sv).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy