Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva för hand eller digitalt i skolan?

Syfte

Läsa, samtala, argumentera för en ståndpunkt och skriva om en elevnära fråga, exempelvis om elever ska skriva med dator eller penna i skolan.

Läraren reflekterar om textens innehåll

I texterna läser vi om frågan kring om man ska använda digital teknik eller papper och penna i skolan. I texterna får vi veta att det har visat sig att de elever som tog anteckningar med block och penna istället för på datorn mindes undervisningen och det som de skulle lära sig bättre än de som tog anteckningar på datorn. Det går dock snabbare att anteckna via dator.

Förslag på text att läsa

Texter finns här: Dator eller penna, Eleven Felicia om varför hon skriver för hand, Penna eller dator – så väljer du rätt

Metod

Det går att genomföra upplägget likt nationella provens muntliga A-del, men också som en fristående lektion och individuell skrivuppgift eller som en del av ett större sammanhang, till exempel Skolan – Min värld. Här ett förslag på upplägg:

 • Läs texten gemensamt.
 • Eleverna samtalar i mindre grupper – Frågor att fundera över.
 • Eleverna skriver tankelogg om diskussionsfrågan. Redogör för i mindre grupper.
 • Lyft elevernas tankar i helklass. Anteckna på tavlan. Vilka argument för och emot i frågan förekommer i texten?
 • Har eleverna egna tankar om för- och nackdelar?
 • Eleverna skriver en text där de tar ställning i frågan.

Frågor att fundera över

 • Vad tycker du om texten? Varför tycker du så?
 • Tycker du att elever ska “tvingas” skriva mer för hand i skolan? Varför/varför inte?
 • Får du variera mellan att skriva för hand och på digitalt verktyg i skolan?
 • Vill du skriva mer för hand? Varför/varför inte?

Diskussionsfråga

I texten får vi läsa om alla fördelar som det faktiskt finns när det kommer till att skriva för hand. Man kommer exempelvis ihåg det man har lärt sig bättre om man skrivit för hand. Tycker ni att man ska skriva mer för hand i skolan? Varför/varför inte? Vill ni skriva mer för hand? Förklara. Utgå gärna från exempel.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy