Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriva en artikel – med hjälp av bilder

Syfte

Att bekanta sig med tidningens delar. Upptäcka typiska inslag i artikeln och leta efter källor. Eleven tränar på att skriva egna artiklar, sakligt, objektivt och med hänvisningar till källor.

Läraren reflekterar

Välj artiklar med omsorg. Roliga, annorlunda artiklar eller texter som berör engagerar eleverna. Eleverna brukar ”nappa” på skrividén när de får läsa varandras artiklar. Många skratt blir det! Att gå från fiktiva berättelser till att låta eleverna bilda en egen klass- eller skoltidning är inte långt. Hela klassen blir journalister, härligt!

Metod

Dela ut tidningar. Låt eleverna bläddra igenom tidningen. Observera vad de läser och kommenterar. Därefter kan läraren prata om, alternativt låta eleverna undersöka tidningens olika delar (inrikes, utrikes, sport, ekonomi osv). Visa olika texttyper, t ex notis, artikel, reportage, debattinlägg och insändare.

Läs några tillsammans. Tänk på att skapa förståelse genom att titta på rubriker, bilder och bildtexter. Låt eleverna gissa vad texten handlar om. När ni läser, stanna upp vid svåra ord och förklara. Låt eleverna sammanfatta artikeln och ställa frågor om/kring texten.
Prata om journalistens uppdrag, att belysa en händelse sakligt och objektivt. Låt barnen undersöka hur artiklarna är uppbyggda. Fråga om de upptäcker något mönster (Rubrik, ingress, löptext, källor, referatmarkeringar).

Att artiklarna är baserade på olika källor är något barnen behöver få hjälp med. Identifiera källor i några artiklar. Undersök hur många olika källor artiklarna har.

Förslag på artiklar: Percy bråkar med glassbilen, Polisen anmäler sig själv, Den svenska skolan ska granskas

Arbetsuppgift 1

Kopiera (alt. be lokaltidningen om en veckas klassuppsättning) några artiklar från tidningens olika delar. Låt eleverna identifiera källorna i artiklarna. Vem har sagt vad? Hur trovärdigt är det? Hur kan du avgöra det? Kan händelsen utspelat sig på något annat sätt? Leta referatmarkeringar och stryk under dem i texten. Samla flera på tavlan och låt eleverna komma på ytterligare bra uttryck (synonymer).

Arbetsuppgift 2

Visa bilden. Låt eleverna parvis spåna om vad som kan ha hänt. Samla idéer på tavlan. Därefter får eleverna fundera på lämpliga källor. Vem kan ha sett vad och när? Gör en mindmap av källorna och deras information på tavlan. Skriv en gemensam text tillsammans i klassen. Låt eleverna komma med förslag på formuleringar. Skriv texten i kronologisk ordning. Börja med brödtexten, därefter ingressen och till sist en lämplig rubrik.

Arbetsuppgift 3

Nu kan eleverna själva skriva en artikel med rubrik, ingress och löptext. Använd bilderna nedan eller låt eleverna välja egna. Samtala om lämpliga källor journalisten (eleven) kan tänkas prata med och lista dem på tavlan. Skriv också vad varje källa kan tänkas berätta. Eleverna får fritt fantisera om personer, händelsen, orsaker och konsekvenser. Förslag på ramberättelse nedan (du och eleverna kan naturligtvis använda vilka bilder som helst). Lämpliga källor: mannen, offren, vittnen, polisen, åklagare. Samtliga bilder från www.fotoakuten.se

Arbetsuppgift 4

Publicera de påhittade historierna i klassens tidning och låt eleverna läsa varandras historier. Om eleverna tycker om idén återstår endast att skapa en redaktion och gå vidare. Låt eleverna skapa riktiga artiklar. Att regelbundet jobba med en tidning där elevernas material publiceras för andra elever, lärare, föräldrar och vänner är ett mycket bra sätt att öka deras motivation och förbättra deras skrivande.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy