Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Lässtrategier

Syfte

Jag hade tre syften med lektionen: 1) testa ett nytt IKT-verktyg 2) visa eleverna hur kommande läsprov kan komma att se ut och 3) få eleverna att inse vilka lässtrategier som de kan ta användning av när de läser.

Läraren reflekterar

Det allra sista vi gjorde var att jag lät eleverna bedöma huruvida lektionen hade varit en bra lektion. Gav den dem något? Var det ett roligt sätt att jobba på? De fick sätta betyg från 1-5, där 5 var det högsta. Glädjande nog gav 87% av eleverna i mina två klasser lektionen en 4:a eller 5:a. Det betyder att jag kommer att göra detta igen. Det enda som var mindre bra var att tiden, 40 minuter, var rätt så tajt. Det jag ska ändra på till nästa gång är att plocka ut de uppgifter där olika lässtrategier behövs. I flera av uppgifterna återkom samma typ av svårigheter.

Metod och uppgifter

Först fick eleverna göra ett kort lästest. Testet är hämtat från Skolverkets diagnosmaterial i engelska 7-9 och heter ”Conversations”. Det är tio korta dialoger där en fråga ställs och eleven ska sedan välja det bästa svaret till frågan. Det är kryssfrågor med fyra alternativ till varje fråga. Testet är relativt lätt för årskurs 7.

Sedan gick vi igenom fråga för fråga. Jag lade upp en frågeställning via www.mentimeter.com (What’s your answer?) där eleverna kunde fylla i vilket svarsalternativ de valt. Svaren presenterade jag sedan anonymt via projektorn. Svaren sammanställs i ett tydligt stolpdiagram. På förhand hade jag valt ut några frågor som vi fördjupade oss i och sedan diskuterade vi de frågor som några i klassen svarat fel på. Ett exempel:

When are you leaving?
A. Last tuesday, I think.
B. I’m leaving home.
C. Next week, I hope.
D. In the North of Europe.

Här kom eleverna fram till att det är viktigt att ha koll på frågeordet. Om man inte vet vad det betyder eller slarvläser det som where eller what så kan svaret lätt bli fel. Ytterligare en risk för felläsning ger ordet leaving som kan förväxlas med living och då kanske eleven väljer alternativ D istället för det rätta svaret C. Har man inte koll på tempus så finns risken att alternativ A väljs. Tillsammans lyckades vi klura ut det mesta, ibland gick jag in och visade på svårigheterna.

Förutom att rösta via Mentimeter kan eleverna också skriva korta frisvar på max 140 tecken till en vald frågeställning. Jag gav klasserna uppmaningen att skriva ner tips till sig själva och klassen på vad de ska tänka på när gör sitt läsprov. När alla var klara tittade vi på vad de hade skrivit. Detta blev ett ypperligt tillfälle för mig att checka av vad eleverna har tagit med sig från lektionen. Några exempel på vad som kom upp är: tänka på tidsböjningarna (tempus), läsa frågorna noggrant, inte ha så bråttom, vara noga med frågeorden, läsa igenom alla svarsalternativ, läsa igenom sina svar i slutet och så vidare. En tillfredsställande läsning helt klart.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

Betygskriterier*

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy