Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Kortskriva – En samling uppgifter

Syfte med samlingen av kortskriva

Att stimulera elevernas skrivande med olika sorters uppgifter. Skrivandet kan kombineras med Funderingsboken där läraren kan samla barnens tankar om olika saker. Det kan vara dikter, filosofiska funderingar, tankar kring aktuella händelser eller miniberättelser.

Läraren reflekterar om alla skrividéer

Att bidra med texter till Funderingsboken uppmuntrar till skrivande och samtal om skrivandet. Barnen reflekterar kring stort och smått, uttrycker sina egna och läser andras tankar. När texterna hamnar i funderingsboken vill många läsa den om och om igen!

Metod

Introducera en uppgift genom att visa hur du gör, tänker och skriver. Eleverna får därefter skriva en egen text, visa den för en kompis som ger förslag på hur eleven kan fortsätta, och eleven fortsätter därefter med sitt skrivande. Upprepa arbetsgången vid några tillfällen – därefter kan eleverna själva välja ur samlingen.

Exempel på uppgifter

Skrividéer för lågstadiet av Clara Höglund
Skrividéer för lågstadiet av Clara Höglund

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy