Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

En dikt om kärlek

Syfte

Att träna på att uttrycka en känsla i en dikt. Använda olika ord och begrepp som uttrycker känslor.

Läraren reflekterar

Det finns vissa ord, uttryck och aktiviteter som av någon anledning orsakar låsningar hos elever. Min erfarenhet är att ordet dikt för vissa elever skapar någon sorts prestationsångest. Därför brukar jag initialt undvika ordet och istället prata om några rader omen kort beskrivning eller beskriva en bild av ett ögonblick när eleverna ska träna på att skriva just dikter.

Metod – Inledning

Titta på klippet Barn om kärlek. Eleverna tänker enskilt 2-3 minuter på:

 • Vilka sorters “kärlek” pratar barnen om? Vilka tycker barnen om och på vilka olika sätt yttrar det sig?
 • Vad är kärlek egentligen? Är kärlek och “att vara kär” samma sak?
 • Vem tyckte du mycket om eller var kär i när du var liten?

Samtala om frågorna parvis. 3-4 minuter. Lyft några elevsvar i helklass.

Samla ord om kärlek

Nu ska klassen samla ord om kärlek tillsammans. Gör tre kolumner på tavlan:

 • Substantiv (saker, platser, människor, djur)
 • Adjektiv (hur man är, ser ut)
 • Verb (något man gör eller något som händer)

Samla orden på följande sätt:

 • Vilka ord tänker du på som har med “att vara kär” att göra? Eleverna tänker på ord enskilt en min/ordklass.
 • Brainstorma ord under respektive ordklass på tavlan. Gör en lista.
 • Försök att samla 100 ord på tavlan (2 minuter/ordklass).

Läs sånger om kärlek

Välj några dikter eller sånger som handlar om kärlek, till exempel Utan dina andetag, Min älskling, du är som en ros eller För kärlekens skullEleverna läser parvis och försöker hitta:

 1. Identifiera ord och uttryck som gestaltar starka känslor (kärlek)
 2. Liknelser eller metaforer
 3. Det ”typiska” uttrycket (vem berättaren är och hur texten berättas)

Skriv upp elevernas fynd på tavlan och utveckla deras svar, både vad gäller innehåll och språk.

Arbetsuppgift – Ögonblicket!

Eleverna kan använda orden från tavlans samlingar och sno uttryck från visorna när de ska skriva några rader om kärlek. Några tips som eleverna kan ha erfarit i punktform:

 • Texten skrivs i jag-form och presens (nutid)
 • Texten vänder sig direkt till mottagaren
 • Berättaren är 100% öppen och ärlig med sina känslor
 • Berättaren använder liknelser och metaforer
 • Berättaren skildrar ett tillstånd eller ett ögonblick

Föreställ dig ETT ENDA ÖGONBLICK och beskriv tankar, känslor och stämningar. Rikta orden till en mottagare (den “jaget” tycker om). Förslag på ögonblick:

 • I skolan när blickar möts
 • Ni möter varandra i storstadens brus
 • Kommer gåendes på stranden från varsitt håll
 • Mötet i en trappa – en på väg upp och den andra ned
 • Ena personen rullar iväg med tåget – den andra kvar på perrongen
 • I en dans på discot
 • I en kram
 • När du berättar vad du tycker om personen
 • När personen berättar vad hen tycker om dig

Försök att skriva ca 15 rader (eller ungefär lika långt som sångtexterna).

Rubricera texten med en lämplig titel

Hitta på en helt egen eller hitta idéer från dessa citat om kärlek.

Ändå svårt att komma igång?

Leta reda på en bild som kan ge dig fler idéer. Bra sökord: a kiss in the subway, hug in the streetlove, in love, I miss you.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter.

* årskurs 7-9

Kommentarer

 • Kristina Danielsson skriver:

  Verkar som en jättebra lektion/er! Kommer jag att använda och hoppas på att eleverna tycker samma


Läs vår personuppgiftspolicy