Årskurs 4-6

Religion

Föregående tips Nästa tips

Dramaturgi och symbolik i La Luna

Syfte

Synliggöra dramaturgi och analysera en film. Samtala om symbolik.

Läraren reflekterar – Om La Luna

Kortfilmen La Luna är en fantastiskt mysig kortfilm av Pixar. Den handlar om tre generationer som sitter i en liten båt mitt ute i havet, deras jobb är att ”städa” på månen. Den här kortfilmen kan användas när man arbetar med dramaturgi eller symbolik. Den skulle också passa fint i arbetet med övergångsriter eller identitet i religion eller när en vill diskutera att gå sin egen väg eller nå sina mål.  Jag använde den med två årskurs 8:or och diskuterade dramaturgi och symbolik (bland annat att gå sin egen väg).

Metod

Mina elever fick först förutspå filmen i grupper utifrån titel och en bild från filmen: La luna (månen)  är en kortfilm från 2011 från Pixar. Vad tror ni den kommer handla om?

Vi lyfte tankarna i helklass och jag berättade därefter lite kort var och hur filmen tar sin början. Vi gick igenom de olika rollerna gruppen skulle fördela mellan sig under gruppdiskussionen och när de fördelat rollerna läste vi igenom frågorna de skulle svara på.

Fördela följande roller i grupperna: 

 • Utse en diskussionsledare som ser till att alla får ordet. 
 • Utse en sekreterare som antecknar gruppens tankar. 
 • Utse någon som läser upp frågorna. 
 • Utse någon som håller fokus i gruppen. 
 • Utse en sammanfattare som läser upp svar för klassen. 

Efter kortfilmen fick eleverna tänka enskilt på frågorna och anteckna sina svar. Efter egen reflektion fick de diskutera svaren i grupperna. Vi lyfte en del svar i helklass  och diskuterade dem.

Frågor att fundera på och samtala om:

 1. Vad är problemet i filmen?
 2. Hur löser sig problemet?
 3. I början av filmen får pojken en mössa. Vad kan den symbolisera?
 4. Varför vänder pojken på mössan? Vad kan det symbolisera?
 5. Hur förändras pojken i filmen? Vad lär sig pojken?
 6. Vad symboliserar den stora stjärnan?
 7. Vad är filmens budskap? (Motivera) 
 8. Vad tyckte du om filmen? (Motivera)

Till sist fick eleverna fundera på hur de ska nå sina mål i livet, vad de ska göra för att nå målen/sina stjärnor och hur de ska kunna gå sin egen väg.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. (svenska)

Utveckla förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv. (religion)

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. (svenska)

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet. (religion)

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i. (svenska)

Eleven för välutvecklade resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor. (religion)

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy