Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Beskriva – skriva meningar till bilder

Syfte

Att beskriva ett föremål, en person eller händelse (en bild) så utförligt att en mottagare skapar sig en inre bild. Skrivuppgiften är i första hand tänkt till elevernas första skrivande (att skriva fullständiga meningar), men går såklart att använda i andra sammanhang, till exempel i NO/SO.

Läraren reflekterar

En enkel uppgift som går att använda hur många gånger som helst. Bilderna fungerar som inspiration för elever som kommit igång med sitt skrivande. Uppmana eleverna att se både detaljer och helheter, samt tänka ”utanför boxen”.

Metod

Bilder kan hämtas från Wiki Commons. Varför inte kategorisera bilderna, t ex vardagsbilder, yrken, fritidsaktiviteter och från olika länder för att få variation? Projicera en bild så att alla ser. Inled med att skriva om en bild gemensamt. Hjälpfrågor kan underlätta, till exempel: Var är bilden tagen? När? Vilka syns på bilden? Vad händer? Därefter kan eleverna få egna bilder att skriva till. Till sist kan de läsa upp sina texter för varandra. Lyssnaren kan blunda och försöka få upp en bild. Eleven avslutar med att visa bilden och lyssnaren berättar om hur den tänkta bilden skiljer sig åt med den faktiska.

Bilden nedan av: McKay Savage

Olika sätt att levandegöra en bild

  • Beskriv bilden med tio meningar (det går naturligtvis att variera antalet meningar utifrån elevgrupp). Börja med helheten (plats, tid, personer) för att sedan gå in på detaljer. Ju fler detaljer, desto enklare blir det för lyssnaren att föreställa sig bilden.
  • Beskriv vad du kan höra, lukta eller känna på bilden.
  • Vilken känsla får du av bilden?
  • Vad säger någon på bilden?

Att gå vidare – Alternativa uppgifter

  • Skriv tio meningar om bilden, men det du inte ser! (vad finns utanför bilden, fantisera om vad personerna gör på platsen, vad tänker/känner de, var platsen är).
  • Skriv tio meningar om vad personerna ska göra sen.
  • Skriv tio meningar om vad personerna gjorde innan de befann sig på platsen.
  • Skriv en kort berättelse om bilden (placera in bilden i början, mitten eller slutet).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy