Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Berätta om boken

Syfte

Eleverna läser valfri bok och presenterar den för varandra. Eleverna får många boktips av varandra. 

Läraren reflekterar

En mycket enkel läsuppgift som fick ett väldigt lyckat utfall! Eleverna höll glatt upp sina böcker och berättade. Samtalen tog bara en lektion i anspråk och var enkel att genomföra.

Metod

Eleverna skulle läsa en valfri skönlitterär roman. Bibliotekarien och jag kom med några tips, men de flesta hade en bok hemma som de ville läsa. De fick i läxa att läsa 10-15 min om dagen hemma. Efter några veckor redovisade eleverna sina böcker. De förberedde en presentation utifrån följande instruktion:

Förbered en muntlig presentation av din valfria bok som du har läst. Ta gärna med dig boken så du kan visa upp den. Berätta om:

  • Bokens titel och författare, samt när den är skriven.
  • Kort om handlingen, utan att avslöja för mycket.
  • Något du gillar och något du inte gillar.
  • Något i boken som du kopplar till något annat som du har läst, sett eller varit med om.
  • Vad du tyckte om boken och varför.
  • Om du rekommenderar boken och till vem.

När alla i gruppen hade redovisat gjorde eleverna jämförelser och kopplingar mellan böckerna. Vi bytte grupper så att alla fick berätta en gång till för nya åhörare och på så sätt fick alla höra om ännu fler böcker.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy