Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Anne Franks dagbok – loggbok och boksamtal

Syfte

Boken kan läsas fristående för att diskutera Annes utsatta situation eller användas i ett större ämnesövergripande arbete, till exempel om andra världskriget.

Läraren reflekterar

En bok som eleverna har lätt att ta till sig och den ger underlag till många och intressanta elevsamtal. Det är just i samtalen kring frågorna eleverna har möjlighet att uttrycka tankar, känslor och frågor.

Metod

Under lektionstid kan eleverna arbeta med frågorna enskilt, parvis och i mindre grupper. Varva samtal i mindre grupper och helklass, eget tänkande och skrivande.

Arbetsuppgifter (obligatoriska uppgifter) – vänder sig till eleven

Under tiden du läser Anne Franks dagbok ska du föra loggbok. Du ska förutom att skriva ner egna iakttagelser också författa några reflektioner kring några ämnen i boken. Rubrikerna är avgivna med fet stil.

  1. Försök att sammanfatta handlingen i Anne Franks dagbok under rubriken Handling.
  2. Beskriv de olika personerna (minst tre) och vilken relation de har till varandra och till Anne under rubriken Persongalleri.
  3. Den 20 juni 1942 skriver Anne ”Efter 1940 gick det utför med de goda tiderna: först kriget, sedan kapitulationen, tyskarnas inmarsch och eländet för oss judar tog sin början”. Efter det så kommer en uppräkning av allt som judar inte längre får göra. Den 24 juni berättar Anne om fler saker som är förbjudna. Hur resonerar Anne om dessa förbud? Använd rubriken Förbud.
  4. Vilken bild ger Anne av stämningar och attityder i krigets Europa? Försöker hon förklara vad som sker och varför det sker? Ge exempel under rubriken Annes bild av kriget.
  5. Fundera över hur Anne Frank använder sin dagbok. Vad hade hon för mål med den? Tänkte Anne sig någon läsare till sin dagbok och vad är det i så fall som tyder på det? Vilka kvaliteter har Anne Franks dagbok? Varför är den läsvärd. Ge minst tre utförligt beskrivna skäl till att alla bör läsa den. Rubrik Nödvändig läsning. 

Fördjupningsuppgifter

  1. 20 november, 1942 berättar Anne för Kitty att ”… jag på sistone har börjat känna mig så övergiven, jag omges av en alldeles för stor tomhet”. Under rubriken Ensam skriver du om hur Anne upplever ensamhet. Vad får ensamheten för konsekvenser Kunde Anne ha tänkt och agerat annorlunda för att inte uppleva sig ensam?
  2. Hur utvecklas och förändras människorna i hennes närhet? Det är allt mer påfrestande för dem som lever gömda i Gårdshuset. Välj ut några exempel från lördagen 22 december, 1942 fram till och med den 5 februari 1943 som visar hur de gömda påverkas. Rubrik: Påfrestningar.
  3. Anne fick klara av sin för tonåringar nödvändiga frigörelseprocess från föräldrarna via skrivande mer än via handling, men de ovanliga levnadsomständigheterna gör att allmängiltiga upplevelser framträder tydligare. Beskriv hur det tar sig uttryck i boken. Rubrik: Frigörelse
  4. Det är intressant att läsa om hur åtta människor med olika personligheter och behov fungerar när de tvingas leva instängda tillsammans. Anne Franks iakttagelser är om vartannat elakt genomskådande, känsligt analyserande och uttråkat självupptagna.  Ge exempel på ovanstående under rubriken Samlevnad.
  5. Ge exempel på hur Anne försöker komma fram till vem och hur hon egentligen är. Använd rubriken Identitet.

Lgr 11 Förmåga 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Kunskapskrav 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy