Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

Prao – Koppling mellan skola och yrkesliv

Syfte

Hur kan kopplingen mellan skola och yrkesliv ska bli tydligare?

Läraren reflekterar

Praon kan ha många syften. En anledning kan vara att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och lyfta fram olika yrken för att inte begränsa valen. I det här avsnittet av Skolministeriet lyfts att prao kan bli enformigt och orättvist. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I skolans övergripande mål och riktlinjer kan man läsa att skolan ske ge eleven kunskaper att kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Det ställer krav på undervisningen. I kapitlet om ”Skolan och världen” kan vi läsa att:

Alla som arbetar i skolan ska

 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Läraren ska

 • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och
 • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska

 • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
 • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Möjliga kopplingar till ämnen

Samhällskunskap om studie- och yrkesval
Montessoriskolan Elyseum i Göteborg haft miljöpraktik där vi kan följa deras arbete med hållbarhet i denna film som jag tyckte var intressant att börja med. Ämnen som berörs är arbetsmiljö och arbetsrätt, men även de olika samband som kan finnas mellan de val man gör vad gäller utbildning. Efter praon kan eleverna få kortskriva och problematisera olika mönster och faktorer som har betydelse för val av yrkesliv.  Även poddden Jobba, sova, dö är intressant.

Svenska
I svenska kan man låta eleverna förbereda intervjufrågor och planera för att intervjua sin handledare. Dessa frågor finns nedan och de har min kollega Anna Rydberg gjort tillsammans med mig och vår studie- och yrkesvägledare Jenny Schneider. Detta underlag kan de sedan använda för att skriva en krönika eller ett reportage där eleverna får problematisera yrken idag mot förr. De kan också problematisera kön och bakgrund och resonera kring de samband som kan finnas. I inledningstexten till ämnet svenska står ju att språket främst ska används för att utveckla identiteten, och den kan vara starkt förknippad med yrkesval och framtidstro.

Skaffa kunskaper för resonemang
Arbetsförmedlingen finns det en hel del filmer man kan titta på inför praon för att öppna upp perspektiv för att kunna göra iakttagelser på praoplatsen som sedan redovisas i en skrivuppgift och muntlig presentation. Här är några fler filmer

Dessa filmer berör även innehållet i samhällskunskapen så ett samarbeta kan vara en god idé. Dela i så fall upp texter, filmer, samtal och uppgifter mellan ämnena.

Förslag på diskussionsfrågor till filmerna:

 • Vilka yrken som är kvinnodominerande respektive mansdominerade?
 • Vilka val avgör ens yrkesval?
 • Hur påverkar kunskaperna i svenskaspråket ens möjligheter på arbetsmarknaden?
 • Kan social eller kulturell bakgrund begränsa yrkesvalen?
 • Hur såg yrkesvalen ut förr i tiden? Var det vanligare med begräsningar då? Hur har förändringen möjliggjorts? Hur tror du att det ser ut om tio år?
 • Hur kan jag göra för att motverka traditionella mönster?

Skrivuppgift och muntlig redovisning

Efter praon kan eleverna få skriva antingen ett reportage eller en krönika där de får problematisera kring något de reflekterat över och få oss att tänka till. Jag har valt att formulera dem som skrivuppgifterna där innehållet från läroplanen används samt att de får använda sig av de kunskaper de fått av filmerna och den egna praon i syfte att fördjupa sitt resonemang. Jag kommer att låta mina elever få läsa varandras texter och dessa kommer också att sparas för nästa års elever som ska ut på prao.

Mina elever kommer också få planera en muntlig presentation med stöd av digital teknik. Just presentationerna kommer att utgå ifrån skola och samhällsliv vilket tangerar syftet med praon väl. Uppgiften i bifogad fil längst ned.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy