Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Visa istället för att säga – generad, stolt

Syfte – Att gestalta

Syftet är att måla bilder med ord. Genom att uttrycka karaktärers handlingar, till exempel i en berättelse, framträder olika tillstånd och egenskaper. Texten blir mer ”levande” med gestaltningar. Vi skapar inspiration tillsammans som kan användas vid olika skrivtillfällen. Bilder till ”generad” och ”stolt” medföljer som PDF längst ned. Syftet är att beskriva ett händelseförlopp i två steg, från generad till stolt.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är svårt att gestalta, men när man samlar exempel tillsammans och anslår dem blir det mycket enklare. Särskilt där ord (och handlingar) kan hänga ihop, eller som i det här fallet när man ställer ord i kontrast mot varandra.

Metod

Denna lektion genomförs i två sammanhängande steg. Steg 1:

 • Först får eleverna parvis samla exempel på vad en person kan göra som blir ”generad”.
 • Exemplen samlas på tavlan.
 • Eleverna skriver därefter en kort text om EN person som befinner sig i en bestämd situation/plats och tidpunkt där denne blir generad av någon anledning.
 • Eleverna kan läsa upp sina texter i par eller mindre grupper.
 • Läraren kan samla exempel på uttryck på tavlan som eleverna kan härma vid eventuellt fortsatt skrivande.
 • Fortsätt skrivandet några minuter till. Skrivandet kan avslutas med att personen måste avvika från platsen (och bege sig till en annan).

Steg 2: Den generade personen bestämmer sig för att på något sätt vända det som orsakade belägenhet till något positivt.

 • Först får eleverna parvis samla exempel på vad en person kan göra som är ”stolt”.
 • Exemplen samlas på tavlan.

Eleverna kan nu med fördel fortsätta sitt skrivandet om samma person, men med byte av tidpunkt och plats.

 • Eleverna skriver en kort text om personen som bestämmer sig för att vända på ”nederlaget”, rätta till sitt misstag eller våga ta steget bort från det som föranledde förlägenheten (att bli generad). När det är genomfört ska personen bli ”stolt”.
 • Eleverna kan läsa upp sina texter i par eller mindre grupper.
 • Läraren kan samla exempel på uttryck på tavlan som eleverna kan härma vid eventuellt fortsatt skrivande.
 • Fortsätt skrivandet några minuter till.

Elevexempel

Dessa handlingar har vi kommit på tillsammans:

Att gestalta - en lektionsidé av Lisa Wigforss Amanius

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy