Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Utveckla svaren – en stödstruktur

Syfte

Att ge eleverna stöd i sitt sätt att skriva utvecklade svar på frågor med hjälp av en tydlig struktur.

Läraren reflekterar

I många ämnen förekommer det att eleven får som feedback att de behöver utveckla sina svar när de svarar på frågor. Jag upplever att eleverna med hjälp av en tydlig stödstruktur förstår hur de ska formulera sig för att komma vidare. I början blir formuleringarna något onyanserade och eleverna förlitar sig blint på stödstrukturen  i alla sina svar, men efterhand upplever jag att de flesta elever hittar sitt eget sätt att variera sig.

Metod

Jag inleder med att vi gemensamt tittar på olika exempelsvar (på samma fråga). Tillsammans resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer välutvecklat än det andra. Vi tittar på likheter och skillnader.

Vi övar tillsammans i hela gruppen på att skriva ett välutvecklat svar med hjälp av stödstrukturen och efter det skriver de svar i par där de får jämföra sina svar med andras.

Till sist är de redo att skriva välutvecklade svar själva.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9, svenska)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter /…/ och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texter innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor om omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy