Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Tre tips till Hannas pappa

Syfte

Skriva och samtala om bokens karaktärer.

Läraren reflekterar

I Vässa undervisningen En liten handbok i konsten att ställa stora frågor (Gothia fortbildning 2019) av Malin Larsson och Tommy Lucassi finns massor av exempel på viktiga, utmanande och intresseväckande frågor som bjuder in eleverna till att synliggöra sina tankar. Att få möjlighet att berätta hur man tänker är viktigt, kanske särskilt för de elever som av olika anledningar kämpar med att läsa och skriva, eller är nybörjare i svenska språket. 

Författarna skriver ”För att eleverna ska gräva djupt och för att få dem att visa hur väl de har lärt känna den litterära karaktären, kan du ställa frågor som dels väcker elevernas kreativitet, dels lyfter fram hur eleverna har uppfattat den litterära karaktärens känslor, tankar, behov svårigheter och åsikter” (2019, s 16). Jag lånade idén från Larsson och Lucassi om att ge goda råd till en litterär karaktär.

Metod och uppgiften Tre tips till Hannas pappa

När vi läste Hannas gorilla av Anthony Brown pratade vi mycket om den ganska frånvarande pappan och hur ensam Hanna var.  Jag frågade mina elever: Om ni skulle ge Hannas pappa tre tips på hur han kan bli en bättre pappa, vad skulle ni säga då?

Vi började med att tänka tillsammans på tavlan. Vad tror ni Hanna skulle vilja göra med sin pappa? Vi pratade om att gå stranden, parken och spela fotboll. Många elever var inne på att pappan kunde köpa saker till sin dotter, vilket blev en intressant vinkling på våra samtal. Är det nya saker Hanna behöver av sin pappa? På tavlan skrev jag några av förslagen som de kunde hämta inspiration ifrån. Sedan skrev eleverna på egen hand: 

 Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.
Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy