Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Tolka ordspråket – I nöden prövas vännen

Syfte

Synliggöra vikten av tillit, trygghet och äkta gemenskap i olika typer av förhållanden. Att våga be om hjälp kan vara lika viktigt som att vara en bra hjälpare, och att man kan behöva träna sig på båda förhållningssätten. Att förebyggande få diskutera och träna på olika sätt att stötta andra som behöver det.

Läraren reflekterar

Medvetandegöra hur situationer där man kan vara i behov av en äkta vän, hjälp eller stöttning kan se ut. Förstå att det i livet händer saker där vi alla kommer behöva både be om hjälp och stötta andra. Att lycka kan vara att behövas – få ge – och hur bra det kan kännas. 

Metod

Den finns beskriven mer detaljerat i Tolka ordspråk, men i kortfattat format:

 • Ordspråket presenteras för eleverna (viktigt att ingen pratar om sin tolkning innan alla är klara med steg 2 – detta för att alla ska tränas i att utveckla sina egna tankar och att formulera dem).
 • Ordspråket tolkas enskilt i text och bild av eleverna
 • Redovisning i grupp
 • Samtal och diskussion (lärarlett, enligt förslag att luta sig mot nedan)
 • Reflektion (nyvunna insikter och lärdomar efter redovisning & diskussion)

Lärarlett samtal efter redovisningarna

Nedan förslag på sådant som eleverna kan samtala om. Gruppen och tryggheten i gruppen avgör såklart hur och vad man kan prata om.

Om erfarenheter: Det är lätt att berätta om när något hänt som gör en glad. Men inte lika lätt att berätta om något som gör att man känner sig ledsen, när man känner sig skör.

 • Berätta om någon situation där du fått stöd av någon eller några andra och vad det betydde för dig.
 • Berätta om en motsatt situation, där du känt dig övergiven eller ensam i sorg eller osäkerhet av något slag.
 • Berätta om någon situation där du funnits för någon / några andra som stöd eller tröst.
 • Berätta hur det känns att kunna finnas där för någon som behöver det. Ge liv till ordet omtanke.

Att ställa upp för någon: Det känns bra att kunna ge stöd och hjälp! Att vara någon som andra ser som pålitlig, som man kan känna sig trygg med och våga vara sig själv med. Tänk om vi tillsammans kan skapa en så trygg miljö att alla alltid vågar visa sina känslor.

 • Vågar du fråga hur någon mår?
 • Har du gjort något för någon annan, stort som smått?
 • Vilken betydelse hade det för mottagaren?
 • Hur kändes det efteråt?
 • Vågar du be om stöd när du behöver det?

Diskutera en god vän:

 • Hur tycker ni att en bra vän ska vara?
 • I vilka situationer kan man tappa fotfästet så att man inte mår bra?
 • Hur kan det se ut när någon inte mår bra? (Sorgsenhet, ilska, dra sig undan, visa sig tuff, hårda ”skyddande kommentarer”)
 • Hur gör man för att lättare kunna se bakom skyddsmurar av det slaget och bemöta själva orsaken istället för skyddsbeteendet?
 • Diskutera hur vi kan hjälpas åt att skapa den trygghet som gör att skyddsmurar inte behövs? Hur vi kan vara mot varandra så att det fungerar i praktiken. Vilka egenskaper behövs? (Tillit, trygghet, ärlighet, tid, vänlighet, vara en bra lyssnare, finnas där.)

Fler frågor att beröra/att arbeta vidare

 • Prata om kroppsspråkets betydelse samt betydelsen av ”snälla inbjudande ögon” och ett vänligt ansikte.
 • Skriv: lista situationer i vilka man kan behöva stöttning.
 • Skriv: ge förslag på och beskriv hur man kan ge stöttning.
 • Lyssna till You´ve got a friend med Carole King. Sjung 🙂

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy