Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tolka ordspråket – Daggen räcker till alla grässtrån

Syftet med ordspråket

Lära sig att ta det lugnt och tänka på alla (inte bara sig själv), förstå att man inte behöver trängas eller stressa, få insikt i att man kan vara med och skapa en trevlig stämning genom sitt sätt att vara, ta vara på nuet, stunden man är i. Varje gång vi tolkar ett nytt ordspråk görs det enskilt. En stor vinst är att ALLA då får utveckla sina egna tankar och träna sig på att formulera dem. En jag- och språkstärkande process i sig.

Läraren reflekterar

Den som brukar ”tävla” eller stressa blir kanske inte hjälpt av att man bara säger till eller behöver tjata. Insikt som kommer inifrån ger ofta ett bättre resultat. Det här ordspråket är ett bra verktyg för att medvetandegöra sådana situationer. Det kan genom det även bidra till ett förbättrat gruppklimat, på olika sätt. Det blir alltid lika många tolkningar som det är personer som tolkat ordspråket.

Lärarens tankar om samtalet

När alla är klara delger man sin tolkning för de andra, vilket både ger träning i tal och samtal. Gruppdiskussionen med reflektioner och nyvunna insikter som följer brukar alltid generera i att det händer fler positiva saker i gruppen. Eftertanke om situationer från vardagen och diskussion kring dem är inte bara lärorikt, utan ger eleverna något att luta sig mot i framtida situationer. De lär sig lösa saker med ord, och ännu bättre – genom att insikterna redan infunnit sig i samtalet behöver vissa situationer inte ens uppstå.

Diskussionerna bidrar ofta till nya slags möten mellan dem som deltar. Möten för tankar och inre värden. Berikande samtal som många gånger fungerar som brobyggare mellan eleverna. Lära känna varandra på riktigt möten.

Vi sitter alltid i en ring när vi redovisar och samtalar (det kan vara runt ett bord, på stolar eller på golvet beroende på hur gruppen ser ut). Min erfarenhet har visat att det är då bästa förutsättningarna sker för äkta möten, då alla ögon och ansikten finns tillgängliga. Det blir en trygghet i det. Jag ser dem jag talar till. De som lyssnar kan visa med ansikte och kropp att de lyssnar aktivt. Man känner sig sedd och hörd. Man ser och hör andra. Man tränar äkta samtal.

Metod

Den finns beskriven mer detaljerat i Tolka ordspråk, men i kortfattat format:

  • Ordspråket presenteras för eleverna (viktigt att ingen pratar om sin tolkning innan alla är klara med steg 2 – detta för att alla ska tränas i att utveckla sina egna tankar och att formulera dem).
  • Ordspråket tolkas enskilt i text och bild av eleverna
  • Redovisning i grupp
  • Samtal och diskussion (lärarlett, enligt förslag att luta sig mot nedan)
  • Reflektion (nyvunna insikter och lärdomar efter redovisning & diskussion)

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 3)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talar om.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy