Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Tolka ordspråket – Daggen räcker till alla grässtrån

Syftet med ordspråket

Lära sig att ta det lugnt och tänka på alla (inte bara sig själv), förstå att man inte behöver trängas eller stressa, få insikt i att man kan vara med och skapa en trevlig stämning genom sitt sätt att vara, ta vara på nuet, stunden man är i. Varje gång vi tolkar ett nytt ordspråk görs det enskilt. En stor vinst är att ALLA då får utveckla sina egna tankar och träna sig på att formulera dem. En jag- och språkstärkande process i sig.

Läraren reflekterar

Den som brukar ”tävla” eller stressa blir kanske inte hjälpt av att man bara säger till eller behöver tjata. Insikt som kommer inifrån ger ofta ett bättre resultat. Det här ordspråket är ett bra verktyg för att medvetandegöra sådana situationer. Det kan genom det även bidra till ett förbättrat gruppklimat, på olika sätt. Det blir alltid lika många tolkningar som det är personer som tolkat ordspråket.

Lärarens tankar om samtalet

När alla är klara delger man sin tolkning för de andra, vilket både ger träning i tal och samtal. Gruppdiskussionen med reflektioner och nyvunna insikter som följer brukar alltid generera i att det händer fler positiva saker i gruppen. Eftertanke om situationer från vardagen och diskussion kring dem är inte bara lärorikt, utan ger eleverna något att luta sig mot i framtida situationer. De lär sig lösa saker med ord, och ännu bättre – genom att insikterna redan infunnit sig i samtalet behöver vissa situationer inte ens uppstå.

Diskussionerna bidrar ofta till nya slags möten mellan dem som deltar. Möten för tankar och inre värden. Berikande samtal som många gånger fungerar som brobyggare mellan eleverna. Lära känna varandra på riktigt möten.

Vi sitter alltid i en ring när vi redovisar och samtalar (det kan vara runt ett bord, på stolar eller på golvet beroende på hur gruppen ser ut). Min erfarenhet har visat att det är då bästa förutsättningarna sker för äkta möten, då alla ögon och ansikten finns tillgängliga. Det blir en trygghet i det. Jag ser dem jag talar till. De som lyssnar kan visa med ansikte och kropp att de lyssnar aktivt. Man känner sig sedd och hörd. Man ser och hör andra. Man tränar äkta samtal.

Metod

Den finns beskriven mer detaljerat i Tolka ordspråk, men i kortfattat format:

  • Ordspråket presenteras för eleverna (viktigt att ingen pratar om sin tolkning innan alla är klara med steg 2 – detta för att alla ska tränas i att utveckla sina egna tankar och att formulera dem).
  • Ordspråket tolkas enskilt i text och bild av eleverna
  • Redovisning i grupp
  • Samtal och diskussion (lärarlett, enligt förslag att luta sig mot nedan)
  • Reflektion (nyvunna insikter och lärdomar efter redovisning & diskussion)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy