Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tolka ordspråk

Syfte

Att lära sig kommunicera. Göra sin röst hörd på ett bra sätt och både uppmuntra samt tillåta andra att göra detsamma skapar trygghet och tillhörighet. Arbetssättet inkluderar även naturligt delar av kapitel 1 och 2 ur LGR 11 gällande ”Skolans värdegrund” och ”Normer och värden”. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Läraren reflekterar

Genom att hitta sin plats i gruppen, lära sig socialt samspel och att ta ansvar för sin egen del i skapandet av ett positivt gruppklimat utvecklar man egenskaper som man har nytta av under resten av livet i till exempel studier, idrottsföreningar, arbetsliv, resor, socialt umgänge och familjeliv.

Att arbeta med ordspråkstolkningar som verktyg inkluderat i svenskundervisningen tränar genom de olika stegen förmågor som empati, ödmjukhet, hänsynstagande, tolerans och att kunna tänka ur olika perspektiv på ett lätt och lustfyllt sätt. Då varje elev lär sig fördjupa sig i och utveckla sina egna tankar och våga redovisa dem för andra får de både bättre självkänsla och självförtroende. När de sedan får ta del av andras tolkningar blir de berikade av nya kloka synvinklar vilka de ger feedback på. De lär sig lyssna aktivt, med respekt och öppna hjärtan. De lär sig diskutera.

En klass är som samhället i miniatyr. Det man lär sig här tar man med sig vidare ut i livet.

Metod

Ordspråket/citatet presenteras för eleverna som skriver ner det som en rubrik. Viktigt att ingen pratar om betydelsen eller sin tolkning innan alla är klara med steg 2. Detta för att alla ska tränas i att utveckla sina egna tankar och att formulera dem. Alla kan vara med eftersom tolkningen möter upp och görs utifrån där eleven själv är i utveckling med hänsyn till livserfarenheter, mognad och ålder. Ibland kan man behöva stötta enskilda elever genom att ställa igångsättningsfrågor – men när de deltagit vid några redovisningstillfällen brukar det lossna för alla. Innan man startar upp arbetet är det bra att prata om skillnaderna mellan ett ordspråk och ett citat. Presentera några exempel och prata om att de kan tolkas både bokstavligt och som en metafor.

  • STEG 1: Ordspråket/citatet tolkas enskilt i text och bild av eleverna.
  • STEG 2: Redovisning i grupp (tränar tal för den som delger sitt arbete och att lyssna aktivt med respekt för de andra). Här tränas många viktiga förmågor; att framföra och stå för sina egna tankar, lyssna på andras tankar, bli berikad av och förstå andras synvinkel och tankegångar. Det skapar möjligheter till djupare möten. Den vars tankar man känner ser man på med nya, varmare ögon.
  • STEG 3: Lärarlett samtal och diskussion.
  • STEG 4: Reflektion, nyvunna insikter och lärdomar efter redovisning och diskussion där man blivit berikad av andras tankegångar.

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy