Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tolka citatet – Ett möte mellan två personligheter

”Ett möte mellan två personligheter är som att blanda två kemiska ämnen. Om det sker en reaktion förvandlas båda.” Carl Gustav Jung

Syfte

Synliggöra hur äkta möten mellan människor kan skapa tolerans och synliggöra hur olikheter kan berika och möjliggöra ett lärande av varandra. Synliggöra hur positiva reaktioner kan se ut och vad de kan leda till. Synliggöra hur negativa reaktioner kan se ut och vad de kan leda till. 

Läraren reflekterar

Det som sker när människor möts kan se ut på så många olika sätt. Under RÄTT förutsättningar kan vänskap och kärlek uppstå, positiva gruppklimat växa fram i klasser, arbetsgrupper, idrottsföreningar, organisationer eller i politiska partier. Men det kan även ske negativa reaktioner på grund av brist på tolerans eller bråk mellan grupper när man känner sig hotad eller inte förstår andras levnadssätt. Genom att SKAPA medvetenhet, förståelse och tolerans kan fler positiva reaktioner uppstå, både på individ och på gruppnivå. 

Arbetsgång

I utförligt format finns en beskrivning här. Annars i kortformat:

 1. Citatet presenteras för eleverna (viktigt att ingen pratar om sin tolkning innan alla är klara med steg 2 – detta för att alla ska tränas i att utveckla sina egna tankar och att formulera dem).
 2. Citatet tolkas enskilt i text och bild av eleverna.
 3. Redovisning i grupp.
 4. Uppföljande samtal och diskussion (lärarlett, enligt förslag nedan).
 5. Reflektion (nyvunna insikter och lärdomar efter redovisning & diskussion).
 6. Arbeta vidare / fördjupning för dem som vill.

Uppföljande samtal – lärarlett

Kom ihåg att ditt kroppsspråk, ditt tonfall och ansiktsuttryck påverkar hur den du möter uppfattar dig och många gånger även hur mötet blir. Ögonkontakt är också viktigt. Det finns ett uttryck som säger att ögonen är själens spegel. Vänliga ögon är bästa inbjudan, så se på andra som du själv vill att andra ska se på dig. Tänk på att du, när du påverkar någon annan, gör det på ett bra sätt. 

Berätta gärna för eleverna om en egen erfarenhet där ett möte betytt/betyder mycket för dig. 

Diskutera vidare

Har du varit med om ett möte med någon person som betytt mycket för dig? Har du någon gång förändrat dig, utvecklats på grund av något du lärt dig av en annan person? Kan ni komma på någon person som fått många människor att förändras eller ändra sitt beteende och sina handlingar? 

Starka karismatiska ledare kan trollbinda hela grupper av människor. Det finns både goda och onda exempel på det från olika länder och genom historiens gång. (Kan ni ge några exempel?)

Alla har från början varit ensamma men fått många att ansluta sig med tiden. Det är viktigt att man själv kan analysera och ta reda på vilka krafter man ansluter till. I stort och i smått. Är det till exempel ett bra kamratgäng / politiskt parti och så vidare med förmåga till helhetsseende och goda värderingar? 

Har ni lärt er någonting nytt av citatet? Vad?

Arbeta vidare

Dramatisera olika slags möten och händelseförlopp som de kan leda till. Alternativt låt eleverna skriva om olika möten och händelseförlopp i text eller i serieform. (Om några gestaltar ett negativt händelseförlopp kan ytterligare en diskussionsuppgift läggas till: Hur kunde de ha handlat istället för att förhindra det som hände i berättelsen?)

Berättelserna kan vara på individnivå eller gruppnivå för att synliggöra vad som kan hända när människor påverkar varandra.

Vem var Carl Jung? Vad kan du ta reda på om honom? Skriv en faktatext, ett informationsblad eller gör en presentation om honom.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy