Årskurs 1-3

Matematik

Talföljder och talmönster

Syfte

Identifiera talmönster och lära sig talföljder. En talföljd är en följd av tal som oftast följer ett speciellt mönster. Den enklaste talföljden är vanlig ramsräkning (1, 2, 3, 4 och så vidare).

Läraren reflekterar

Det är viktigt att eleven tidigt får syn på de generella regler som gäller för räkning med naturliga tal. Dessa regler ska senare generaliseras till nya områden. Det samma gäller för talföljder och geometriska mönster som till en början ska kunna tolkas informellt och senare behandlas formellt. I uppgifterna nedan följer talen ett speciellt givet mönster. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad. I ”Talföljder 2” är det några som är riktigt knepiga och där kan man behöva ge eleverna några ledtrådar, till exempel att mönster kan upprepas i varannan ruta.

Metod

Vi gick igenom några exempel på tavlan (se bilden). Vi kom fram till att det var bra att göra bågar mellan rutorna som visade vilken förändring som skett från den ena rutan till den andra och eleverna uppmanades att göra detsamma i medföljande övningar (som PDF längst ned).

Synliggöra talföljder och mönster i matematiken

Därefter gjorde eleverna egna exempel som kamraterna fick prova att lösa (medföljer i kopieringsunderlaget längst ned).

Talföljder och talmönster för lågstadiet - hitta på egna uppgifter

Läs mer om talmönster i bifogad PDF ”Talmönster och algebra” från Skolverket. På Elevspel kan eleverna träna på talmönster digitalt.

LGR 11 Förmåga

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Kunskapskrav

Eleven kan föra och följa resonemang om (…)  mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak tillhör ämnet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy