Årskurs 7-9

Ämnesövergripande

Föregående tips Nästa tips

Stopp! Rätten till min kropp

Syfte – Vad är sexuella trakasserier?

Öka kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur de kan stoppas, samt träna på att uttrycka tankar (att resonera) i skrift.

Läraren reflekterar om skrivande och kontext

När eleverna skriver sina första utkast vill jag inte att de tänker för mycket på skrivregler och grammatik. Jag vill att de ska komma igång med skrivandet och få ned sina tankar på pränt. Feedback från mig gavs muntligt på lektionstid och skriftligt på deras texter under skrivandets gång.

Denna uppgift ingick i ett större sammanhang där vi läste böcker om ämnet, Han kallar sig Esmeralda och Kort kjol, och pratade om normer och språkbruk.Vi gick även igenom vår plan för kränkande behandling. Hela arbetslaget tog ett krafttag kring språkbruk och vi jobbade med slang, svordomar och normer bland annat genom att läsa och samtala om stycken ur Ta det som en man. Vi kallade hela arbetsområdet Stopp! Rätten till min kropp

Metod – inledning till projektets slutuppgift

Som inledning på skrivandet såg vi: Sluta tafsa!, en film på 20 minuter som släpptes 2016, till filmen finns en lärarhandledning. Filmen tar upp både orsaker till varför sexuella trakasserier förekommer samt en del lösningar på problemet. Medan eleverna tittade på filmen hade de denna mall framför sig:

Jennie Rosén - En analysmodell till filmen Sluta tafsa

Eleverna hade i uppgift att fylla i mallen under filmen, men fick också tid till att fylla i den efteråt samt diskutera filmen i grupper. Jag lyfte deras tankar i helklass och samlade på tavlan.

Textmöten och analysstöd

Efteråt fick de läsa texter från UMO om sexuella trakasserier för att sedan fylla på sina mallar ytterligare. På UMO står det mer om vad sexuella trakasserier är, men också vad man kan göra om man blir utsatt. Jag fyllde sedan i en mall med alla elevernas tankar som hängde i klassrummet som stöd.

Jennie Rosén - En analysmodell

Slutuppgiften – Vad kan vi göra åt sexuella trakasserier?

Eleverna fick sedan börja skriva på ett första utkast på sina texter där de skulle resonera om hur vi kan få stopp på sexuella trakasserier. Till sin hjälp hade de mallarna de fyllt i tillsammans, texten från UMO, stödfrågor, samt stödmeningar.

Jennie Rosén - En analysmodell

LGR 11

Projektet berör flera delar ur kapitel 1 till exempel ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön” (sid 5) och kap 2.1 Normer och värden. Varje elev kan:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för /../ kränkande behandling.

Även förmågor som berör ämnena svenska, religion och samhällskunskap omfattas.

Centralt innehåll

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, t ex konsekvens- och pliktetik. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, t ex frihet och ansvar. (RELIGION)

Flera områden som rör Rättigheter och rättsskipning, t ex: De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen /…/ samt diskrimineringsgrunderna. (SAMHÄLLSKUNSKAP)

Flera områden som rör Språkbruk och även: Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande, och argumenterande texter. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. (SVENSKA)

Kunskapskrav (exempel åk 9, svenska)

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt för för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy