Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Stödstrukturer

Sammanfattning

Om hur viktigt det är att visa eleverna hur de ska göra för att lära sig, till exempel att analysera och reflektera. Ge eleverna stöd i form av strukturer eller mallar.

Så här tänker jag om måluppfyllnad och vägen dit

Att arbeta formativt kräver mycket av läraren. Och av eleven. Det kräver att jag är insatt i varje elevs kunskapsutveckling och kan ge verktyg som krävs för att eleven ska utvecklas. Var och en efter sin nivå. Genom att arbeta formativt, med formativ undervisning och formativ bedömning, får jag en tydlig bild av var eleven befinner sig och eleven får en tydlig bild av hur han/hon ska arbeta vidare för att nå ännu längre. Men hur gör jag sen konkret för att arbeta vidare utifrån det?

Ja, för det första är det viktigt att eleverna får öva det som jag bedömer. Att man som lärare inte fyller lektionen med föreläsning och faktafrågor för att sedan testa av hur väl ”eleven kan resonera kring samband, orsaker och konsekvenser”. I den formativa undervisningen är det viktigt att man övar det som eleverna behöver öva på.

Det är ju då givetvis lika viktigt att man tillhandahåller verktyg för eleverna som gör att de kan utveckla det som jag ser att de behöver utveckla. Förr kunde jag säga till eleven ”du måste bli bättre på att fördjupa ditt resonemang”. Punkt. Jag kanske gav ett och annat exempel, men jag visade inte hur eleven skulle göra för att fördjupa.

Nu arbetar jag mycket utifrån modeller, till exempel sambandsmodellen. Den kan ses som en ”lathund” för eleverna att ha framför sig och följa när de övar på att fördjupa, utveckla och bredda sitt resonemang. Den visar på att det finns olika orsaker och konsekvenser, sociala, politiska, ekonomiska, miljörelaterade. Det hjälper eleverna att hitta nya perspektiv på olika frågeställningar. Det kan vara svårt för eleverna att själva komma på dessa olika infallsvinklar. -Är inte det att hjälpa eleven för mycket? säger vissa. Absolut inte! Jag hävdar att det är nödvändigt i den formativa undervisningen att visa eleverna konkret hur de ska göra för att utvecklas. Jag gör en stödmall. Resonemanget är fortfarande deras.

Användbar modell för fördjupad analys, framtagen av Östergårdsskolans SO-grupp

Men för de svagare eleverna? Är inte detta för avancerat, säger vissa. Givetvis inte. I en formativ undervisning måste verktygen anpassas för eleven, inte eleven för verktygen. Ett verktyg jag använder mig mycket av i mitt klassrum är analysmodellen. En modell som presenterats av Göran Svanelid och tydligt visar eleverna hur de ska resonera kring orsaker – konsekvenser. Denna modell passar in i alla ämnen och årskurser. Testa! Sätt in till exempel ”hedersmord” , ”bråk på rasten”,  ”miljöförstöring” eller ”Andra världskriget” i rutan där det står händelse. Eleverna får struktur på sitt resonemang, utan struktur är det svårt för eleven att ens nå nivån för E, för redan på en E-nivå krävs det att eleven visar ett grundläggande resonemang.

Analysmodell för att se orsaker/konsekvenser och åtgärder

 

Ett tredje sätt att skapa struktur är att man gör begreppsmallar och stödstrukturer som eleverna kan använda när de arbetar med till exempel begreppsförmågan. I mallen nedan arbetade eleverna med källkritiska begrepp och använde dessa för att resonera kring två olika källors trovärdighet. Källa 1 var en flipp från Youtube som hette ”9/11 was an inside job”, källa 2 var i detta fall en summering av kommissionens rapport som presenterades efter 11:e september. De båda källorna visar två helt olika perspektiv på samma händelse.

Genom att skapa en begreppsmall har eleverna ett handfast och konkret verktyg att använda sig av. De fick själva fylla i alla rutor, vända och vrida på källorna, använda de källkritiska begreppen, diskutera sig fram till svar tillsammans med klasskamraterna. Genom att de har orden/begreppen och en tydlig mall framför sig skapar jag en ram för eleverna att förhålla sig till. Rutorna fylls av elevernas egna resonemang.

Riktad skrivning där begreppsmall används

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy