Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ställa frågor till olika delar av texten

Syfte

Hjälpa eleverna att komma djupare in i texten men också hur man kan hjälpa dem reflektera över det de läser med hjälp av strategin att ställa frågor till texten.

Läraren reflekterar

Genom att arbeta med strategin att ställa frågor har jag märkt att mina elever lättare vet vad de ska fokusera på i texten. När exempelvis en rubrik görs om till fråga är det sedan svaret på frågan eleverna försöka hitta under sin läsning. Deras läsning blir då mer fokuserad och upplevelsen hos eleverna är att läsandet blir enklare. De får ett mål med sin läsning.

Metod

Gör ett exempel gemensamt med eleverna så att de blir väl förtrogna med strategin att ställa frågor till texten. Läser en elev en lärobokstext kan det vara en god hjälp att göra om de olika rubrikerna till frågor. När väl frågan är gjord är det den man ska försöka besvara när man läser stycket under rubriken. Med ett så enkelt knep kan eleven lättare veta vad det är den ska fokusera på under läsningen. Hade det varit texten, som syns på bilden, som eleven skulle läsa hade en fråga kunnat vara: Vad är tjänstesamhället? Och en annan skulle ha kunnat vara: När växer tjänstesamhället fram och hur går framväxandet till?

Därefter ställer vi en fråga till ett utvalt stycke. Konstruera en fråga där eleverna måste hämta information från flera delar av stycket. Exempel: Varför slogs mindre företag ut och ersattes av större? På vilka sätt påverkades hela samhället av den förändringen?

Till sist, att ställa en fråga till bilden. På bilden nedan finns ett diagram (Källa: Gleerups lärobok. Möt historien skriven av Olle Larsson). Vi formulerar en fråga till diagrammet.

Till diagrammet skulle en aktuell fråga ha kunnat vara: Hur har det svenska samhället förändrats under de senaste 250 åren om man ser till de olika ekonomiska sektorerna?

Att testa själva

Välj ut en aktuell text som består av bilder och text. Begränsa till en utvald del av texten. Hellre en del i taget än allt på en gång. Eleverna skapar frågor till:

  • Rubriker
  • Utvalda stycken
  • Bilder

Därefter kan eleverna ställa sina frågor till varandra, jämföra frågorna och vilka svar de olika frågorna ger. Omformulera och förfina. Samla elevernas frågor på tavlan eller i ett gemensamt dokument. Till sist kan eleverna skriva svar på sina och varandras frågor.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy