Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Städa och laga mat i skolan?

Syfte

Läsa, samtala, argumentera för en ståndpunkt och skriva om en elevnära fråga, exempelvis om elever ska hjälpa till att ta ansvar för skolmiljön.

Läraren reflekterar om textens innehåll

I texten får vi läsa om elever i Japan som enligt en tradition vid namn “O-soji” får ta ansvar för att städa och laga mat i skolan. Genom denna tradition så får eleverna lära sig från tidig ålder att ta hand om miljön där de studerar, som om det var deras hem. Detta leder till att eleverna tar hand om skolan på ett bättre sätt och undviker att skräpa ner och slänga mat.

Förslag på text att läsa

Texten finns här: I Japan städar eleverna klassrummen och toaletterna

Metod

Det går att genomföra upplägget likt nationella provens muntliga A-del, men också som en fristående lektion och individuell skrivuppgift eller som en del av ett större sammanhang, till exempel Skolan – Min värld. Här ett förslag på upplägg:

 • Läs texten gemensamt.
 • Eleverna samtalar i mindre grupper – Frågor att fundera över.
 • Eleverna skriver tankelogg om diskussionsfrågan. Redogör för i mindre grupper.
 • Lyft elevernas tankar i helklass. Anteckna på tavlan. Vilka argument för och emot elevansvar i frågan förekommer i texten?
 • Har eleverna egna tankar om för- och nackdelar?
 • Eleverna skriver en text där de tar ställning i frågan.

Frågor att fundera över

 • Vad tycker du om texten? Varför tycker du så?
 • Borde svenska elever få ta större ansvar när det kommer till att hålla rent i skolan? Varför/varför inte?
 • Borde svenska elever hjälpa till med att laga skolmaten? Varför/varför inte?
 • Vad kan vara fördelarna/nackdelarna med traditionen “O-soji”?

Diskussionsfråga

I denna text får vi läsa om elever som hjälper till med att både laga mat och städa i skolan. Vad är fördelar/nackdelar med detta tror ni? Vad tror ni detta kan leda till i framtiden för dessa elever? Tror ni att detta borde göras även i svenska skolor? Varför/varför inte? Förklara. Utgå gärna från exempel.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy