Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva saga med en tärning

Syfte

Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. De ska skriva en saga där samtliga delar finns med, samt skapa bilder till texten. Eleverna läser sagorna högt och visar sagorna i halvklass för att öva muntligt framträdande.

Läraren reflekterar

Sagorna ska skrivas parvis. Paren har jag satt ihop så att det i varje grupp finns minst en elev som kan skriva med både versaler och gemener.

Sagans delar

  • Inledning: Det var en gång… För länge sedan… En beskrivning av huvudpersonen och miljön!
  • Handling: En händelse, ett problem Berättelsen/Handlingen
  • Avslutning: En upplösning, hur löste det sig Ett avslut för att knyta ihop berättelsen!

Inför temat

Eleverna har fått höra klassiska sagor, om Bröderna Grimm och HC Andersen. Vi har i grupper läst några korta sagor högt för varandra. Först analyserar vi några sagor tillsammans. Vi tittar på hur några sagorma börjar och vad som ofta finns med i början. Vi funderar över vad ”problemet” kan vara i olika sagor och därefter tittar vi hur några klassiska sagor slutar. Läraren kan med fördel anslå minnesanteckningar i klassrummet så att eleverna kan använda sagorna både som stöd och inspiration. Här finns några länkar till sagor:
Det magiska skrinet eller Sagor i barnradion.

Vi tittar om alla delar finns med i sagorna:
Inledningen: Personer (Vem/vilka) och Platser (var),
Handlingen: Problem (vad händer) och
Avslutningen: Lösning, Slut.

Stöd i skrivprocessen

De elever som vill och behöver starthjälp kan använda slumpen för att komma på idéer. Det är enkelt att skapa en egen tabell i ett ordbehandlingsprogram. Då kan läraren dessutom fylla i med personer, problem och lösningar som förekommit i de exempel läraren använt tidigare. Se bilden som ett förslag:

Uppgiften – instruktioner till eleverna

Varje grupp får ”ett tärningsspel” där de slår tärning om vilken huvudperson, vilket problem, lösning och vilket slut de ska skriva om (se bilden). När de skrivit ner detta ska de börja skriva, det vill säga göra en början till sin saga. När sagorna är bearbetade ska paren renskriva sin saga och göra bilder till.

Under skrivandet

Vi tittar extra mycket på inledningar vid ett tillfälle och läser våra inledningar högt för varandra för att ge tips och inspiration till varandra att utveckla våra inledningar. Jag ger varje grupp feedback och förslag på hur de kan vidareutveckla sina sagor, ”Two stars and a wish”. Barnen kommer vid redovisningarna att få öva på att själva ge feedback till sina vänner.

När sagorna är klara och paren kontrollerat att alla delar i sagan finns med, skriver vi ut texterna. Illustrationer kan infogas eller klistras in i efterhand.

Uppläsning

Samtliga par ska läsa sina sagor och visa sina böcker digitalt (till exempel i Story Jumper) om eleverna har gjort detta. Vi redovisar sagorna i halvklass, så varje halvklass får ta del av 8 sagor.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy