Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva krönika med stödstruktur

Syfte

Att ge eleverna stöd i sitt skrivande av en tydlig struktur.

Läraren reflekterar

Min tanke är att gå från helhet till del, istället för att skriva långa listor på vad eleven ska göra steg för steg får de från början en tydlig helhetsbild av vad det är jag förväntar mig att de ska åstadkomma. Jag upplever att med stödstrukturen och en tydlig metod får jag igång 90% av gruppen snabbt, vilket frigör mig att stötta de elever som behöver mer individuellt stöd både vid uppstart och under arbetets gång.

Metod: Stödstruktur – Modellering – Feedback

Inledningsvis visar jag olika textgenrer, vi tittar på och jämför olika texter. Att jämföra prosatext med  faktatext är det tydligaste och passar för yngre, med äldre elever studerar vi likheter och skillnader mellan till exempel insändare och krönika. Tillsammans studeras texternas struktur, likheter och skillnader, språkspecifika uttryck och begrepp för att bena ut texternas unika uppbyggnad.

Nästa steg är att pussla ihop en text från delar till helhet. Jag klipper sönder ett exempel på en krönika och eleverna får i grupper “pussla ihop” texten till en helhet igen. Här gäller det att klippa på ett sätt så att de verkligen måste läsa text-bitarna och jämföra dem för att hitta en röd-tråd i texten. Sedan jämför vi de olika gruppernas texter – har alla satt samman i samma ordning? Viken ordning passar bäst? Varför? Vi jämför med originaltexten.

Beroende på hur säkra eleverna i gruppen verkar vara efter en snabb-utvärdering, skriver vi antingen en gemensam krönika, eller så får de sätta igång med sitt självständiga skrivande direkt efter genomgång av stödstrukturen.

När vi skriver en gemensam krönika skriver jag utifrån gruppens gemensamma förslag,  så att alla ser och vi använder oss av stödstrukturen som då samtidigt gås igenom så att alla förstår hur det fungerar.

Sista utmaningen är att hela gruppen spånar fram olika ämnen som kan passa att skriva om, dessa förslag tillsammans med stödstrukturen fungerar som bas i elevernas självständiga skrivande.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy