Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skolans viktigaste ämne

Syfte

Att låta eleverna utveckla sin förmåga att samtala i grupp genom att reflektera över och diskutera grundskolans olika ämnen. Varför läser vi just de här ämnena, egentligen? Finns det ämnen som är viktigare än andra? Vilka olika tankar och åsikter finns det i vår klass? Finns det andra perspektiv än elevperspektivet?

Läraren reflekterar

Det här är ett ämne som engagerar eleverna, det finns många olika perspektiv (samhällsmedborgarens, förbereda för högre utbildning, jämställdhet, demokrati och så vidare) att ta upp, vilket ger bra förutsättningar för ett fördjupat och utvecklat samtal. Det är också en enkel uppgift att genomföra. Eftersom uppgiften inte kräver ett görande (att eleven har läst en bok eller satt sig in i ett ämne), är det en uppgift för att kunna fokusera på just den muntliga förmågan. Uppgiften är också i sin form upplagd i linje med det muntliga nationella provet i åk 9. På det sättet blir uppgiften också en förberedelse inför höstens delprov, bra träning för både mig som lärare och för eleverna. Särskilt om jag som lärare är relativt ny i yrket.

Metod – Undervisningen

Jag börjar med att låta eleverna fundera enskilt över frågan: Varför läser vi just de här sjutton ämnena i grundskolan? Eleverna skriver tanketexter. Därefter delar jag ut ett arbetsblad där eleverna enskilt värderar de sjutton ämnenas viktighet, utan att rangordna (bilaga 1). När alla är klara värderar de också varje ämne, utifrån hur intressant de tycker att ämnet är (på baksidan). Del av bladet:

Varje elev ges tid att tänka igenom och förbereda en presentation av skolans tre viktigaste ämnen. Eleven utgår från sina anteckningar och kan där komplettera med stödord för sina reflektioner.

Jag delar in eleverna i grupper om fyra eller fem. Varje elev ska presentera skolans tre viktigaste ämnen och motivera sitt val med reflektioner och argument. När alla elever har genomfört sina presentationer är det dags för samtal.

  • Vilka är de tre viktigaste ämnena?
  • Varför är de viktigare än de andra?
  • Finns det andra perspektiv än elevers? Vilka? Hur kan man tänka då?
  • Vilket ämne är skolans viktigaste? Varför?

Eleverna behöver inte nå konsensus. Eleverna fördelar ordet i samtalet, tar ansvar för att själva komma till tals och att hjälpa andra att delta.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy