Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Sitting drama

Syfte

I undervisningen ska eleverna få möjlighet att formulera sina tankar och åsikter om det lästa. Eleverna kan stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska former, här i en dramatisering.

Läraren reflekterar

Vad gav sitting drama? Att låta eleverna ställa frågor utmanar deras tankar och de kommer att få svar utifrån en annan elevs tolkning. Det bästa med sitting drama är att det finns inga rätt eller fel. Alla kan vara med utifrån sin förståelse. De elever som kan göra inferenser kommer att kunna visa det i sina svar och kommer således också fungera som modeller för hur man kan tolka det lästa.

Förberedelser

Eleverna förbereder olika frågor till karaktärerna de möter i boken vi läser gemensamt. Man kan göra detta utan loggbok, men det är bra om eleverna under läsandet kan skriva ner frågor till karaktärerna. Annars får de sitta och leta i sin bok under en lektion och det går åt onödig tid. Eleverna kan också behöva veta vilka karaktärer som ska ingå i ”dramat”. Anslås förslagsvis på lämplig plats.

Metod

Eleverna tilldelas de olika rollerna. De som inte spelar en karaktär är de som ställer frågorna till karaktärerna. Några lärare brukar låta sina elever sitta i cirkel, men jag brukar låta mina sitta i halvcirkel så att panelen av karaktärer sitter framför dem. Allt beror ju så klart på hur stor klass man har.

Exempel på frågor

  • Varför gjorde du som du gjorde?
  • Vad hade hänt om…?
  • Vad tänkte du?
  • Vad kände du när…?
  • Berätta om din relation med X.
  • Ångrar du något?
  • Skulle du vilja ändra på något?
  • Om samma sak hade hänt igen, vad hade du gjort då?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy