Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Sitting drama

Syfte

Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. I undervisningen ska eleverna få möjlighet att formulera sina tankar och åsikter. I mötet med olika texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

Läraren reflekterar

Vad gav sitting drama? Att låta eleverna ställa frågor utmanar deras tankar om sådant de har haft under läsandet och de kommer att få svar utifrån en elevs tolkning. I grupper som fungerar bra kommer även de andra karaktärerna att svara utifrån sin karaktärs roll hur hen såg på det som frågan gällde. Det bästa med sitting drama är att det finns inga rätt eller fel utan alla kan vara med utifrån sin förståelse. De elever som har goda möjligheter till inferenser kommer att få kunna visa det i sina svar och kommer således också fungera som modeller för hur man kan tolka det lästa. De som inte har utvecklat djupa inferenser kommer ändå kunna ställa frågor som ofta rör sig på ytan.

Förberedelser

Eleverna förbereder olika frågor till karaktärerna de möter i boken vi läser gemensamt. Man kan göra detta utan loggbok, men det är bra om eleverna under läsandet kan skriva ner frågor till karaktärerna. Annars får de sitta och leta i sin bok under en lektion och det går åt onödig tid. Eleverna kan också behöva veta vilka karaktärer som ska ingå i ”dramat”. Anslås förslagsvis på lämplig plats.

Metod

Eleverna tilldelas de olika rollerna. De som inte spelar en karaktär är de som ställer frågorna till karaktärerna. Några lärare brukar låta sina elever sitta i cirkel, men jag brukar låta mina sitta i halvcirkel så att panelen av karaktärer sitter framför dem. Allt beror ju så klart på hur stor klass man har.

Exempel på frågor

  • Varför gjorde du som du gjorde?
  • Ångrar du något?
  • Skulle du vilja ändra på något?
  • Om samma sak hade hänt igen, vad hade du gjort då?
  • Vad hade hänt om…?
  • Vad tänkte du?
  • Vad kände du när…?
  • Berätta om din relation med X.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy