Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Rödluvan och vargen

Syfte

Rödluvan och vargen innehåller en mörkare och ljusare sida/stämning som kan vara intressant att lyfta och diskutera. Detta märks i några av de teman och livsfrågor som sagan berör, till exempel ensamhet, fiender, kärlek, fördomar, relationen mellan föräldrar och barn, frihet och förtryck, samt glädje och sorg. Undervisningen kan också beröra metaforer, synonymer och grammatik för att utveckla elevernas språk.

Läraren reflekterar

Eleverna skriver reflekterande, samtalar och analyserar.  ”De behöver lära sig läsa och tolka undersöka vad olika typer av texter innebär för att på så sätt kunna värdera ett textinnehåll i ett brett perspektiv”. (Kåreland, 2013, s.173)

Det är viktigt att eleverna kan hitta ord för att diskutera och prata. Det är självklart att varje elev har sitt eget sätt att berätta. Det beror på vad eleven har för kunskap, ordförråd och färdigheter. Ju mer eleven hör, läser och skriver, desto bättre blir språket, och därmed kan hen välja de ”rätta” orden ur sitt ordförråd. ”Förmågan att lita på att du ska finna de rätta orden är nämligen den allra viktigaste faktorn när det gäller att berätta.” (Eskild, Hambro, 2005)

Metod

Jag läser sagan högt, tar pauser och förklarar svåra ord om det förekommer. När jag läst en del av sagan ber jag eleverna blunda och försöka att se miljön och karaktärerna framför sig. Exempel på frågor:

 • Vilka personer ser du? Vad har de för kläder på sig? Vilka färger och material? Gamla och slitna, eller nya och fina?
 • Hur ser ansiktena ut? Unga och släta, eller fårade och gamla? Sammanbitna, ilskna, eller öppna och nyfikna?
 • Var är personen/personerna? Hur ser omgivningen ut? Vad kan man höra? Lukta? Känna?

När du tar dig tid att stanna upp i läsningen, och låter eleverna visualisera, skapar de en djupare förståelse av texten. Eleverna får fler och mer detaljerade bilder när de delar sina bilder med varandra. Detta upprepas vid några tillfällen under läsningen.

SAMTAL OM BILDER

Ett samtal förs utifrån en vald bild. Eleverna får hänvisa till vilken del eller vilka delar av texten bilden gestaltar. Ett samtal om bilden kan också innebära att själva bilden tolkas. Vad ser vi på bilden? Vad finns utanför bilden (i tid och rum)? Välj en bild från sagans olika delar.

Fler bilder finns här

ANALYSERA SAGAN

I analysen kan vi utgå ifrån dessa fem beståndsdelar. Eleverna kan tänka, tala och skriva om:

 • Tid: Tiden när berättelsen äger rum. När? Under hur lång tid?
 • Plats: Platsen/platserna där berättelsen äger rum. Var? Hur ser platsen ut? Vilken betydelse har platsen för berättelsen?
 • Karaktärer: Huvudpersonerna spelar en framträdande roll för att driva händelseförloppet. Berättelsens ämne kretsar kring dem. Vad vet vi om sagans karaktärer? Inuti, utanpå och omkring?
 • Konflikter: Händelser vilka spänningselementet bygger på. Vilka är dessa händelser?
 • Teman: Det är huvudorsaken för historiens upprättande och förekomst. Vad handlar texten om på djupet? Vad tror du det är författaren försöker säga oss?

FLER FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ

 • Vilken känsla får du när du läser texten?
 • Omdöme: Vad tycker du om i sagan och vad tycker du inte om? Det gäller både språk och innehåll.

SPRÅKET OCH BILDSPRÅKET

Det går att detaljstudera texten och prata om och leta efter symbolik, metaforer, synonymer, subjekt, objekt, former av verb, pronomen och substantivfraser i sagans olika delar.

SKRIV ETT SLUT

Vad händer sen? Skriv en fortsättning på sagan och ett (nytt) slut.

 Lgr22 Syfte

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy