Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Rika och fattiga länder – kännetecken

Syfte

Eleverna ska identifiera vad som kännetecknar rika och fattiga länder, samt lära sig begrepp som krävs för att förstå. Eleverna ska också analysera och reflektera om dessa skillnader.

Läraren reflekterar

I en så förhållandevis kort uppgift övar eleverna på många olika förmågor, till exempel analysförmågan, begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan. Det lämpar sig väl att använda EPA-metoden när du planerar lektionsupplägget (EPA=enskilt, parvis, alla). Eleverna är också indelade i mindre grupper – basgrupper – där de diskuterar frågorna gemensamt.

Metod och arbetsuppgifter

Titta på flippen:

1. Skriv dina förklaringar av orden/begreppen:

 • kapital
 • postindustriellt samhälle
 • EU
 • G8 (G7) länderna
 • självhushåll
 • infrastruktur
 • BNP och HDI
 • medellivslängd

2. Gör också en enkel tabell där du radar upp vad som kännetecknar rika respektive fattiga länder.
3. Jämför svaren med en kompis och komplettera dina svar.
4. Arbeta vidare utifrån frågeställningarna:

 1. Var finns de rika länderna?
 2. Var finns de fattiga länderna?
 3. Fundera på orsakerna till denna uppdelning?
 4. Hur ser sambandet ut mellan mat, jordbruk och nederbörd? Vilka konsekvenser får detta?
 5. Vad kan sämre infrastruktur få för konsekvenser för ett land?
 6. Vad skulle konsekvenserna kunna bli om alla på jorden åt lika mycket mat och förbrukade lika mycket energi som de rika länderna?
 7. Vad tror ni är orsaken till att Sverige ligger på en högre plats på HDI-listan jämfört med BNI-listan?
 8. Vad anser ni att statscheferna i G8-gruppen borde diskutera på sina möten? Gör en dagordning!

Diskutera ovanstående frågor i basgrupperna och skriv ner ett gemensamt svar till varje frågaResonera er fram till era slutsatser. Skriv ner hur ni tänkte i ert resonemang. Slutresultatet presenterar ni i helklass så kan vi jämföra de olika basgruppernas tankar.

LGR 11* Förmåga

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Centralt innehåll

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

*Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

 

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy