Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Referera inte plagiera

Syfte

Tanken med denna övning är att väcka frågor och tillsammans diskutera vad det innebär att kopiera och hämta tankar och fakta från andra texter. Varför kan man inte bara skriva av en text? Utifrån ett elevexempel i form av ett tydligt plagiat går man sedan vidare och undervisar eleverna i hur man refererar och gör tydliga källhänvisningar.

Läraren reflekterar och bakgrund

Titta på klippetSom nämns i klippet ovan så finns flera typer av texter som vi skriver i skolan som går ut på att blanda fakta och egna åsikter. På lektionerna i svenska kan det vara argumenterande texter som insändare och debattinlägg eller mer resonerande texter som krönika eller blogginlägg. I SO skriver vi analyser och utvecklar resonemang, i NO skriver vi labbrapporter och i idrott och hälsa skriver vi träningsdagbok exempelvis.

I texter där du har med både egna åsikter och reflektioner, och blandar dem med fakta och information från andra, är det viktigt att du på ett tydligt sätt visar vad som är dina tankar och vad du hämtat från en källa. När du skriver får du gärna bygga vidare och kommentera andra texter som du har läst. Däremot kan du inte använda andras formuleringar och kunskaper utan att hänvisa till den person som kommit med dem först.

Metod

Inled med att visa klippet ovan för eleverna. Därefter får de fundera på följande frågor om hur de brukar göra när de skriver:

 • Har jag kopierat något utan att redovisa det?
 • Har jag återgett källorna korrekt?
 • Hur ska jag göra för att använda egna ord och formuleringar på bästa sätt?

Berätta om referatmarkeringar och citat

I din text redovisar du vem som står för informationen/påståendet/åsikten med hjälp av referatmarkeringar: Författaren anser att… I boken står det att… Studeny påpekar att… Mohammed säger att… Enligt Jonas… Historieprofessorn understryker att… Läraren menar å andra sidan att…

Citera bara om du vill visa ordagrant, det vill säga ord för ord, vad någon har skrivit eller sagt. Försök annars att sammanfatta avsnittet i texten med egna ord. Sträva sedan efter att skapa ny kunskap genom att kommentera och analysera den information som du hittat.

Tyck till och dra egna slutsatser genom att svara på frågor som dessa:

 • Vad säger källorna?
 • Vad tycker/tror jag i förhållande till denna information?
 • Håller jag med eller har jag andra åsikter och tankar?

I boken skriver man att… Jag tror däremot/jag tycker å andra sidan att… I den stora mängden av information och källor har jag valt ut… därför att… Med utgångspunkt i… har jag… Min slutsats är att…

Uppgift 1

Läs de två utdragen som finns nedan. Det första utdraget är inledningen av en bloggtext skriven av Erica Hallengren och publicerad på beingreal.devote.se år 2013. Det andra utdraget är inledningen av en elevtext där uppgiften var att skriva en resonerande text om könsroller och skillnaden i förväntningar på killar och tjejer. Svara sedan på frågorna.

 1. Vad har hänt här tror du? Hur har eleven gjort för att skriva sin text?
 2. Kan man göra så här? Varför/varför inte?
 3. Vilka tips skulle du ge till eleven inför nästa text hen ska skriva?

Uppgift 2

Läs texten nedan.

 1. Vad har eleven i denna text gjort annorlunda? Vad skiljer elevexempel 1 och 2 åt?
 2. Innehåller detta elevexempel en korrekt källhänvisning? Motivera.
 3. Vilka tips skulle du ge till eleven inför nästa text hen ska skriva?

Uppgift 3

Här kommer ytterligare ett utdrag ur Erica Hallengrens bloggtext tillsammans med ett utdrag ur avslutningen av elevens resonerande text.

 1. Hur har eleven gjort när hen skrivit detta stycke?
 2. Vad är skillnaden mellan inledningen av elevexempel 1 och denna avslutning av elevexempel 1?
 3. Kan man göra så här? Varför/varför inte?

Avslutande reflektion

Låt eleverna fundera på och skriva några minuter om: Vad har du lärt dig av denna övning?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Betygskriterier

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven för utifrån givna exempel välutvecklade resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy