Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Prinsessan och mördaren – Magnus Nordin

Syfte

Läsa boken Prinsessan och mördaren och visa sin förståelse av den i boksamtal, presentationer och skriftliga uppgifter:

 • Delta i och leda samtal.
 • Presentera inför klassen.
 • Skriva notis, nyhetsartikel och reportage.

Läraren reflekterar

Eleverna tyckte väldigt mycket om boken, i synnerhet de som annars inte tycks gilla att läsa, och jag upplevde att de uppgifter jag använde gav oss väldigt fina möjligheter att utveckla såväl läsförståelse som samtals- och presentationsteknik.

Metod

Det går såklart att lägga upp bokläsning på många olika sätt. Nedan beskrivs hur jag gick tillväga. Välj de uppgifter och upplägg som passar dig och din klass.

Introduktion av boken:

 • Visa notisen på sid 14 i boken. Börja med att fråga eleverna vad de tror det är för slags text och hur man kan se det.
 • Läs notisen/nyhetsartikeln högt.
 • Diskutera följande frågor parvis:
  • Vem är den unge mannen?
  • Vad vet du om det som har hänt?
  • Vad tror du kan ha hänt?
  • Hur tror du att det kommer gå för mannen?
  • Varför heter boken Prinsessan och mördaren, tror du?
 • Läraren läser första kapitlet högt. 
 • Eleverna jobbar i grupper med att besvara följande frågor (10-15 min): 
  • Vad fick ni veta i kapitlet?
  • Vad tror ni är förklaringen till det som händer?
  • Hur kan man förstå att mannen i bilen har planerat det som händer?
  • Leta i texten efter beskrivningar som ni kan koppla till era sinnen; lukt, syn, smak, hörsel, känsel. Skriv ner minst en beskrivning för varje sinne. 
  • Vad tror ni händer nu?
 • Läs kapitel 2 högt i gruppen. Diskutera sedan:
  • Vad får ni veta om Ninas familj?
  • Hur gammal tror ni att Nina är? Sök stöd i texten för er åsikt. 
  • Varför känner sig Nina instängd och kvävd, tror ni?
 • Om det blir tid över, läs vidare högt för eleverna. 

Bokläsning: Del 1

Läsläxa till sid 64. Arbete i grupp med diskussioner kring citat samt förbereda kort presentation i mindre grupper. Varje grupp får en uppgift som först bearbetas gemensamt och redovisas gemensamt i helklass eller individuellt i tvärgrupper. 

Till att börja med ska ni få diskutera några citat ur texten och tillsammans försöka komma fram till hur de kan tolkas och hur de passar in i handlingen. Till stöd i samtalet finns en samtalsmall som PDF längst ned.

Citat 1

Hon hade inte berättat allt. Inte om ryktena och lögnerna som flutit runt i småstaden likt utspillt kloakvatten, stanken som aldrig gått ur. (s 29)

 • Detta är ett exempel på en liknelse. Vad menas med en liknelse?
 • Vad tror ni denna liknelse vill visa – vad är det som har hänt?

Citat 2

[…] Teo började bli en ballast som man gjorde bäst att kasta överbord för att inte hela fartyget skulle gå till botten. (s 33)

 • Detta uttryck är ett exempel på en metafor. Vad menas egentligen med en metafor?
 • Vad betyder ordet ballast (eller barlast)? Slå upp om ni inte vet.
 • Hur passar metaforen in i handlingen?

Citat 3

“Klasskompisar och grannar. Jo, jo.”
“Vadå ‘jo, jo’?” sa Nina.
“Ingenting, Sessan” Han skrattade. “Var bandet bra?” (s 39)

 • Vad är det pappan inte säger, tror ni?

Citat 4

Nina trodde inte att Lenita behövde någon lyckönskning. (s 43)

 • Vad menar Nina med att Lenita inte behöver en lyckönskning? 

Citat 5

Mamma suckade. “Jaha, då börjas det igen.” (s 53)

 • Vad tror ni mamman menar?

En presentation

Presentationen ska innehålla:

 • En kort introduktion där publiken blir insatta i ert ämne.
 • Era tankar kring frågorna ni fått.
 • Exempel från handlingen som visar hur ni har kommit fram till era svar.
 • En avslutning där ni/du kort sammanfattar era tankar. 

Grupp 1: Ni ska göra ett personporträtt av Nina

 • Vad vet ni om henne, hennes liv och familj?
 • Hurdan verkar hon vara som person?
 • Ni behöver ha stöd i texten för det ni påstår och de teser ni lägger fram ska styrkas med exempel från handlingen. 

Grupp 2: Ni ska göra ett personporträtt av Lenita

 • Vad vet ni om henne, hennes liv och familj?
 • Hurdan verkar hon vara som person?
 • Ni behöver ha stöd i texten för det ni påstår och de teser ni lägger fram ska styrkas med exempel från handlingen.

Grupp 3: Ni ska göra ett personporträtt av Markus

 • Vad vet ni om honom, hans liv och familj?
 • Hurdan verkar han vara som person?
 • Ni behöver ha stöd i texten för det ni påstår och de teser ni lägger fram ska styrkas med exempel från handlingen. 

Grupp 4: Ni ska göra ett personporträtt av Teo

 • Vad vet ni om honom, hans liv och familj?
 • Hurdan verkar han vara som person?
 • Ni behöver ha stöd i texten för det ni påstår och de teser ni lägger fram ska styrkas med exempel från handlingen.

Grupp 5: Ni ska göra en analys av livet i Norra Söderbro.

 • Vad vet ni om platsen; t ex var den ligger, vad som finns där, olika områden?
 • Hurdant verkar det vara att vara ung i Norra Söderbro? 
 • Ni behöver ha stöd i texten för det ni påstår och de teser ni lägger fram ska styrkas med exempel från handlingen.

Grupp 6: Ni ska göra en analys av klassen som ungdomarna går i.

 • Vad vet ni om klassen, lärarna, reglerna, skolan?
 • Fundera över de olika hierarkierna och rollerna i klassen. Hur verkar stämningen vara? 
 • Ni behöver ha stöd i texten för det ni påstår och de teser ni lägger fram ska styrkas med exempel från handlingen.

Bokläsning: Del 2

Läsläxa till sid 122. Frågor på avsnittet som besvaras individuellt: 

 1. Varför tror du att Nina ber Marcus följa med som hennes dejt på Lenitas fest?
 2. I bokens första del uppfattade vi Lenita som en ledartjej som alla ville vara med och många ville vara som. Efter att ha läst den här delen av boken har vi fått veta mer om Lenita som kanske till viss del har förändrat vår bild. På vilket sätt har bilden av Lenita förändrats i denna del av boken? Ge konkreta exempel från texten för att visa hur du menar.
 3. Skulle du påstå att Lenita och Nina är vänner? Resonera kring deras relation och använd dig av minst två exempel från boken för att belysa ditt resonemang.
 4. Fredrik dyker upp igen. Hur förändras Fredrik under kapitel 13 (s 103-108)? Välj rätt alternativ.
  A) I början av kapitlet är han arg och hämndlysten, men i slutet är han glad och harmonisk.
  B) I början av kapitlet är han nedstämd och passiv, men i slutet är han målmedveten och hämndlysten.
  C) I början av kapitlet är han nedstämd och passiv, men i slutet är han glad och harmonisk
  D) I början av kapitlet är han arg och hämndlysten, men i slutet är han nedstämd och passiv.
 5. Resonera kring hur du tror att berättelsen om Fredrik hänger ihop med resten av handlingen. Ge exempel från handlingen som ger stöd för detta.

Bokläsning: Del 3

Återkoppling kring de skriftliga svaren för att visa hur svar med hög kvalitet kan se ut (se bilaga ”Elevexempel från del 2” nedan). Läsläxa till sid 163.

Boksamtal parvis/i grupp om tre. Varje grupp skriver ner svaret till en av frågorna för att öva på att utveckla svar i flera led, ge exempel och att använda sambandsord. Paren jämför sina svar med annan grupps och försöker sedan förbättra ännu mer.

 1. På sidan 145 står det Korridoren verkade mycket längre när han var på väg från polisens rum… Förklara vad som menas med citatet och varför Markus känner så.
 2. Lenita förstår att Nina är ihop med Jajje och hon misshandlar Nina. Varför berättar inte Nina för någon vad som har hänt?
 3. Varför drar sig Jajje undan Nina, tror ni? Varför svarar han inte när hon ringer?
 4. Vad har egentligen Nina för känslor för Jajje och Markus?
 5. Tror ni att Ninas pappa är den som har mördat Niklas och misshandlat Fredrik? Motivera.

Bokläsning: Del 4

Parvisa samtal och därefter i helklass:

 1. På sidan 173 står det “Om det funnits ett VM i falskhet skulle Lenita vara den obestridda mästaren”. Förklara hur citatet passar in i sammanhanget.
 2. När förstod ni att Walle var mördaren och vad fick er att förstå det? Varför tror ni att Walle mördar unga män?
 3. Vad hände egentligen med Walle i slutet? Hur vet ni det? Varför gör han det valet, tror ni?
 4. Tycker ni att Ninas föräldrar borde skilja sig? Motivera ert svar.
 5. Vad tror ni händer efter bokens slut? Motivera.
 6. Vad tycker ni var det bästa med boken?
 7. Var det något ni inte gillade?
 8. Var det något ni tyckte var konstigt eller inte förstod i boken?

Uppgifter efter läsning – Instagraminlägget

Nu är er uppgift att skapa ett Instagram-inlägg som om ni vore en av personerna i boken. Välj en bild (ta egen eller sök på bilder som är tillåtna att använda) och skriv en text som har stöd i bokens handling. Mer om uppgiften här.

Reportaget

Du är en journalist som har fått i uppdrag att bege dig Norra Söderbro för att skriva ett reportage om platsen. Bakgrunden är så klart de otäcka mord som skett där och du vill ge dina läsare en förståelse för hur det är att leva i Norra Söderbro och hur morden har påverkat människorna där.

 • Om du vill/behöver läs exempeltexten (som bilaga). Tänk dig att du ska skriva på ett liknande sätt. 
 • Börja med att skriva en kort tankekarta/punktlista över det du vet om boken.
 • Fundera på vilka platser du besöker och hur du kan ge läsaren en känsla av “här och nu” genom att beskriva platsen med alla dina sinnen. 
 • Fundera på vilka personer du intervjuar i ditt reportage och vilka frågor som verkar rimliga att ställa till dessa personer. 
 • Kom ihåg att allt som står i din text ska ha stöd i boken, du kan alltså inte hitta på sådant som inte alls stämmer med bokens handling eller som verkar orimligt utifrån det vi vet om boken. 

Använd dig av checklistan om du behöver (se bilaga).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier 

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy