Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Petit monstret – Isol

Syfte

Läsa, skriva och samtala om boken och de tankar läsningen väcker – till exempel om sanningen.

Läraren reflekterar om boken

Petit är en snäll kille som leker med sin hund, men bråkar med duvor. Laura vill sitta bredvid honom i klassrummet, trots att han sliter henne i håret. Varför gör en snäll kille så dumma saker? En historia med berättarperspektivet hos “monstret”. Vi får en inblick i hur den förvirrade pojken upplever sin omgivning och hur frågande han ställer sig till hur saker och ting hänger ihop. Förhoppningsvis leder det till att eleverna får en förståelse för hur andra kan uppleva saker – att det inte finns EN sanning.

Metod – Generella upplägg

Under arbetets gång kan läraren jobba med strategier som förutspå, sammanfatta, ta ut nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ytterligare ett sätt är att skapa frågor före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Aktiviteter före läsningen

Titta på omslaget. Vad tror du boken handlar om? Varför är omslaget delat på mitten (med olika färger?) Vad har djuren på bilden med boken att göra? Symbolik?

Berätta kortfattat bokens handling för att väcka intresse.

Välj tre ord ur texten, till exempel beröm, lögn, förklaring. Skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på vad orden betyder. Skriv en mening till första ordet. Låt eleverna skapa egna meningar till samma ord. Läs upp meningarna i helklass. Upprepa för varje ord. Skriv en mening med två ord. Eleverna gör egna förslag. Slutligen skriver läraren en mening där alla ord ingår och eleverna försöker själva. Läs upp och skriv några förslag på tavlan. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Under läsningen

Lämpligt stopp “desto värre blir det” när han spiller ut fikat. Sammanfatta handlingen. Gör en lista av bra saker och dåliga saker Petit gör.

Mellan raderna: Vad är det Petit inte förstår?

Utanför texten: Känner du igen Petit? Påminner han om någon annan litterär figur?

Att rubricera ett kapitel (eller antal sidor): Eftersom boken bygger på en rad frågor och motsatsförhållanden på varje uppslag kan eleverna försöka rubriksätta varje uppslag med så få ord som möjligt. Lyft förslagen i helklass.

Stanna vid några av bilderna och låt eleverna samtala om dem.

Efter läsningen

Använd en fyrfältare till exempel med delarna: sammanfatta handlingen, ställ frågor till texten (analysera), kopplingar (i texten, till dig själv, andra texter, omvärlden), samt plus och minus med boken.

Analysera karaktärerna, till exempel Petit och och Laura. Tänk utanpå, inuti och omkring. Vilka egenskaper har de och hur kommer det fram i texten? Hur påverkar karaktärerna varandra? Hur märker vi det i texten?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy