Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Perspektiv i litteraturen

Syfte

Att träna på att se en händelse, företeelse eller hur en person agerar utifrån många olika perspektiv.

Läraren reflekterar

Att förstå hur och varför jag själv känner och tänker är ett av syftena med att läsa litteratur. Att leva sig in  i hur andra människor tänker och känner är ett annat. Genom att använda litteraturen för att öka förståelsen för andra gör vi individen och gruppen rikare på perspektiv och kunskap.

Metod

Välj en scen ur en aktuell bok ni läser, gärna en där flera karaktärer deltar (aktivt eller passivt). Det spelar ingen roll om berättaren är allvetande eller ett jag. Eleverna kan skriva enskilt, i par eller i mindre grupper (det får läraren och situationen i gruppen avgöra). Tilldela eleven/paren/grupperna en karaktär. Eleverna får nu en begränsad tid på sig, till exempel 15 minuter, att berätta om det som händer ur den tilldelade karaktärens perspektiv. Eleverna skriver i jag-form.

När eleverna har skrivit klart kan läraren dela in klassen i grupper på olika sätt. Först kan samma karaktärer träffas för att läsa varandras texter, jämföra och diskutera skillnader i de olika tolkningarna. Därefter kan läraren skapa grupper där varje karaktärs perspektiv finns representerat. Eleverna kan samtala och diskutera hur olika situationen kan uppfattas och vad det kan bero på.

Självklart kan läraren summera och lyfta tolkningar i helklass. Frågor som eleverna avslutningsvis kan fundera på är:

  • Vad har hänt egentligen? Vad är sant?
  • Vems röst hör jag?
  • Vems röst hör jag inte?
  • Vilka röster är vanligast i de texter vi läser?

LGR 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. 

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy