Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Perspektiv i litteraturen

Syfte

Att träna på att se en händelse, företeelse eller hur en person agerar utifrån många olika perspektiv.

Läraren reflekterar

Att förstå hur och varför jag själv känner och tänker är ett av syftena med att läsa litteratur. Att leva sig in  i hur andra människor tänker och känner är ett annat. Genom att använda litteraturen för att öka förståelsen för andra gör vi individen och gruppen rikare på perspektiv och kunskap.

Metod

Välj en scen ur en aktuell bok ni läser, gärna en där flera karaktärer deltar (aktivt eller passivt). Det spelar ingen roll om berättaren är allvetande eller ett jag. Eleverna kan skriva enskilt, i par eller i mindre grupper (det får läraren och situationen i gruppen avgöra). Tilldela eleven/paren/grupperna en karaktär. Eleverna får nu en begränsad tid på sig, till exempel 15 minuter, att berätta om det som händer ur den tilldelade karaktärens perspektiv. Eleverna skriver i jag-form.

Läsa ur olika perspektiv

När eleverna har skrivit klart kan läraren dela in klassen i grupper på olika sätt. Först kan samma karaktärer träffas för att läsa varandras texter, jämföra och diskutera skillnader i de olika tolkningarna. Därefter kan läraren skapa grupper där varje karaktärs perspektiv finns representerat. Eleverna kan samtala och diskutera hur olika situationen kan uppfattas och vad det kan bero på.

Självklart kan läraren summera och lyfta tolkningar i helklass. Frågor som eleverna avslutningsvis kan fundera på är:

  • Vad har hänt egentligen? Vad är sant?
  • Vems röst hör jag?
  • Vems röst hör jag inte?
  • Vilka röster är vanligast i de texter vi läser?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy