Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Om könsroller 3 – Klädkatalogen

Syfte

Genom att noggrant analysera reklam för barnkläder får eleverna fundera och diskutera kring frågor om genus och jämställdhet. Eleverna utvecklar samtidigt språket genom att tänka, samtala och lära av varandra.

Läraren reflekterar

Idén till lektionen fick jag av en kollega som hjälpte mig när jag körde fast med samtalen efter filmen Tusen gånger starkare (länk till lektionstips med diskussionsfrågor) och delvis med Leksakskatalogen. Efter genomförd analys av hur reklambilder förstärker vissa normer, trillade poletten ned för eleverna.

Metod

Eleverna undersöker katalogen parvis. Eleverna kan göra stödanteckningar fortlöpande. Gör en enkel tabell på tavlan (som eleverna kan kopiera) med rubrikerna färg, mönster, motiv, text. Anteckningarna sammanställs i slutet av lektionen. Jag avslutade med att köra ”laget runt” för att föra in elevsvaren i ett gemensamt klassdokument som sedan utgjorde grunden för analys och vidare samtal.

Arbetsuppgifter

Gå in på http://www.hm.com/se/department/KIDS. Titta på tjejkläder från storlek 92. Gör iakttagelser och för in svaren i din tabell – rubrikerna färg, mönster, motiv, text. Gör motsvarande för killkläder. Sammanställ dina iakttagelser.

Att fundera vidare

När svaren sammanställdes såg eleverna ett tydligt mönster. Det är väldigt stora skillnader mellan könen i de olika kategorierna text, färger och motiv. Eleverna fick fundera på:

  • Hur förväntas  tjejer vara?
  • Hur förväntas pojkar vara?
  • Vilken slutsats kan vi dra?

Vi kom in på resonemang ”utanför” katalogen, det vill säga vad sidorna förmedlar för värden (att tjejer ska var söta, gulliga och killar coola, tuffa, sportiga och ta mycket plats). Eleverna funderade även på:

  • Hur tror du att reklamen har påverkat dig vad gäller i val av kläder, leksaker och aktiviteter?
  • Hur stor betydelse tror du att reklam har i skapandet av vad som är kvinnligt och manligt?
  • Vad kan vi dra för lärdom av detta?
En lärarhandledning om könsnormer av Fredrik Sandström

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa. (sv)

Utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.
Förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor. (sh)

Centralt innehåll

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande. (sv)

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar. (sh)

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. (sv)

Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället. (sh)

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy