Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Om könsroller 3 – Klädkatalogen

Syfte

Genom att noggrant analysera reklam för barnkläder får eleverna fundera och diskutera kring frågor om kön och jämställdhet. Eleverna utvecklar samtidigt språket genom att tänka, samtala och lära av varandra.

Läraren reflekterar

Idén till lektionen fick jag av en kollega som hjälpta mig när jag kört fast med diskussionerna om filmen Tusen gånger starkare (länk till lektionstips med diskussionsfrågor) och delvis med Leksakskatalogen. Efter genomförd analys av hur reklambilder bidrar till att dela upp könen, trillade poletten ned för eleverna och de förstod konsekvenserna.

Metod

Eleverna undersöker katalogen parvis. Eleverna kan göra stödanteckningar fortlöpande. Gör en enkel tabell på tavlan (som eleverna kan kopiera) med rubrikerna färg, mönster, motiv, text. Anteckningarna sammanställs i slutet av lektionen. Jag avslutade med att köra ”laget runt” och föra in elevsvaren i ett gemensamt klassdokument som sedan utgjorde grunden för analys och vidare samtal.

Arbetsuppgifter

Gå in på http://www.hm.com/se/department/KIDS. Titta på tjejkläder från storlek 92. Gör iakttagelser och för in svaren i din tabell. Gör motsvarande för pojkkläder.

Att fundera vidare

När svaren sammanställs ser eleverna ett tydligt mönster. Det är väldigt stora skillnader på de olika kategorierna vad gäller text, färger och motiv. Eleverna fick fundera på:

  • Hur förväntas  tjejer vara?
  • Hur förväntas pojkar vara?
  • Vilken slutsats kan vi dra?

För in eleverna på ett resonemang ”utanför” katalogen, det vill säga vad sidorna förmedlar för värden (tjejer ska var söta, gulliga och killar coola, tuffa, sportiga och ta mycket plats). Eleverna funderar på:

  • Hur har du blivit påverkad av reklam i din uppväxt vad gäller kläder, leksaker, aktiviteter
  • Hur stor betydelse tror du att reklam har i skapandet av bilden av vad som är tjejigt och killigt?
  • Vad kan vi dra för lärdom av detta?

Lgr 11 Förmåga

Förmulera sig i tal och skrift (sv), reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (sh).

Centralt innehåll

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts (sv).
Olika slags medier /…/ Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet (sh).

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt för för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem (sv).
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer (sh).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy