Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Morkels alfabet del 2

Syfte

Att läsa, förstå och analysera en bok på djupet. Att leva sig in i karaktärernas situation genom att skriva en text kopplad till en bild.

Läraren reflekterar

Det var roligt att se elevernas engagemang. Vi hade verkligen jobbat med boken och dess karaktärer innan de började skriva. I textsamtal har vi undrar över ord, diskuterat meningar och ställt frågor till karaktärerna. Med andra ord hade eleverna en god förförståelse.

Metod – att skriva till bokens bilder

Jag valde ut tre olika bilder från Morkels alfabet. Till en bild skrev jag ett exempel att härma. Jag gjorde en modell:

  1. Skriv en tanke från Morkel eller Anna.
  2. Beskriv bilden, använd adjektiv. Vad ser du?
  3. Lukt?
  4. Ljud?
  5. En replik.
  6. Sätt en rubrik.

Vi läste mitt exempel tillsammans och gick igenom modellen. Eftersom eleverna inte är vana att skriva dialog, pratade vi en del om det. Därefter visade jag en annan bild. Anna sitter i ett träd och Morkel hänger i en gren. Nästa steg var att skriva tillsammans utifrån modellen.

När vi skriver tillsammans är det eleverna som står för innehållet och jag för formen. I det här fallet stöttade jag dem med frågor, till exempel: Hur ser grenen ut? Hur låter en kråka? Det gemensamma skrivandet blir också ett tillfälle att undervisa om ord och stavning i sin kontext.

Sen visade jag den tredje bilden. Jag ville att eleverna parvis skulle skriva en text.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy