Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Minnen – Skriva dagbok

Syfte

Människor upplever olika saker och av detta skapas minnen. Minnen som är värda att bevara. Det liv vi lever nu kommer en dag bara bestå av minnen. I detta minitema ska eleverna läsa om andras minnen samt skriva ner egna.

Läraren reflekterar

Att skriva om sin vardag är personligt och ibland privat. Eleven avgör vad som känns okej att dela med sig och inte. Om läraren stöter på något som är privat och som kan innebära en risk för eleven att dela nu eller i framtiden, för en dialog med eleven om detta.

Metod – Förberedelser

Vi inleder med att läsa dagboksanteckningar för att få förebilder. Vi läser den första dagboksanteckningen, skriven av Edit Augustson född 1901 utanför Vara, gemensamt: https://www.vanersborgsmuseum.se/samlingar/samlingarna-berattar/en-flitig-dagboksskriverska-fran-vanerskolan. Vi läser sedan den 11-årige Roland Winells dagboksanteckning från 1942: https://minnen.se/tema/mitthem1942/10608
Fler barn berättar: https://minnen.se/tema/mitthem1942. Vi samtalar om texternas innehåll. Vi undersöker också hur texterna är uppbyggda.

Använda texter som förebild: Tanken är sedan att eleven utgår ifrån tre valfria minnen från Edit och barnen anno 1942. Bra datum att läsa av Edits anteckningar är:
27/3 handlar om idrotten i skolan,
15/4 Titanic,
25/4 och 2/5 en flygmaskin,
14/5 scouterna,
16/5 hur barnen delades in i olika klasser A-D samt om hur man behandlade de dövstumma,
1/10 handlar om den stora flyttdagen och statarfamiljerna.

Skriva dagbok i skolan

Uppgifter

Skriva dagbok: Eleven ska dokumentera sin vardag genom att beskriva sitt hem, sin familj, vad man gör och på vilket sätt livet är just nu. Eleven kan blicka tillbaka på tidigare generationers liv och hitta likheter och skillnader i hur vi bor, lever och vad vi gör. Eleven skriver ett dagboksinlägg efter varje lästillfälle och reflekterar över frågorna som förekommer i texten. Några frågor som kan bli aktuella är:

 • Hur bor vi idag?
 • Familjesituation?
 • Yrken i min omgivning?
 • Privatliv?
 • Traditioner?
 • Hur lever vi och vad gör vi på dagar och kvällar?
 • Skolan? Ämnen? Raster?
 • Fritidsintressen?
 • Vad är människor i min ålder intresserade av?
 • Händelser just nu? Vad hörs på nyheterna?
 • Teknik?
 • Vad är typiskt för tiden jag lever i just nu?

Välja ut en text: Eleven väljer ut ett av sina minnen, förbättrar texten och dokumenterar med ett passande foto. Detta kan sedan skickas in till Nordiska museets samling: https://minnen.se/tema/70

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy