Årskurs 1-3

Matematik

Mätningar, jämförelser och uppskattningar

 Syfte

Att eleverna lär sig att mäta med linjal, göra jämförelser och uppskatta längder.

Del 1 – Vi mäter med linjal!

Barnen tränar på att mäta korta sträckor med linjal. Här betonas vikten av att börja mäta vid nollan. I den näst sista uppgiften på bifogad stencil räknas alla småsträckor ihop till en lång sträcka. Den här uppgiften löses lättast om barnen samlar ”tiokompisar”. Vi får då 10+10+10+11 vilket barnet enkelt kan räkna ut!

Tips! Om eleverna redan kan mäta från nollan kan de träna på att mäta med en avbruten linjal.

Del 2 – Vi ritar sträckor!

Barnen tränar på att rita en angiven sträcka. När eleven är klar med uppgiften ska en kamrat kontrollera om sträckorna är tillräckligt exakt utritade.

Del 3 – Rita och uppskatta längden av olika sträckor!

Barnen får ett A4-papper utan linjer. På pappret ska eleven rita fem sträckor (hela cm). Därefter ska en kamrat uppskatta sträckornas längd och skriva sin gissning ovanför sträckan. Pappret lämnas tillbaka till eleven som ritade upp sträckorna. Denna skriver den exakta längden under varje sträcka. Barnen möts igen och ”gissaren” får reda på hur väl den uppskattat längden av varje sträcka.

Att gå vidare!

Så ett ”Blomman för dagen”-frö eller ett solrosfrö och mät hur mycket växten växer varje dag. För in resultaten i en tabell. Påverkas längden/höjden av ljusförhållanden, vattentillgång eller näringstillförsel?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy