Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Markera ord i texten med färgpenna

Syfte

Att uppmärksamma eleverna på deras ordval och vikten av att variera sitt språk.

Läraren reflekterar

Jag upplever att en del elever stundom har svårt att ”bara” läsa igenom sin text och korrigera den. De ser inte mönster och har problem att få en överblick. De missar detaljer. Det är i och för sig inte så konstigt, med tanke på deras begränsade skriverfarenhet. Att återvända till en skriven text med färgpennor och ett uppdrag gav positiv effekt då de upptäckte saker i sitt språk som de tidigare inte noterat.

Metod

En skrivuppgift, en berättande text, genomfördes och texten fick vila cirka en vecka. Därefter skrev jag ut den och eleverna fick tillbaka den tillsammans med en bunt färgpennor. De skulle markera:

  • Verb med rött
  • Adjektiv med gult
  • Adverb med orange
  • Konkreta substantiv med grönt
  • Abstrakta substantiv med blått
Upptäcka saker i den egna texten - en aktivitet för högstadiet som utvecklar elevernas skrivande.

Efteråt fick de titta igenom texten och markeringarna för att upptäcka mönster, till exempel upprepningar, och alternativa ordval. De kunde också se vilka kategorier av ord som användes mer frekvent och vilken betydelse det fick för texten som helhet. Var blev det torftigt? Var saknades ord? En elev sa: Jag skriver ju samma verb flera gånger. Det kan jag ju inte göra! 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy