Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Lev nu dö sen – Miss Li

Syfte

Läsa, lyssna på och analysera Lev nu dö sen.

Läraren reflekterar

Eleverna behöver känna till följande begrepp:
Motiv – byggstenarna som bär upp temat, det som sker, till exempel en person som inte blir nedslagen av motgångar utan fortsätter att kämpa.
Tema – textens huvudsakliga ämne och övergripande idé, exempelvis ”lyckan kommer, lyckan går” eller ”livet är föränderligt”. Man kan tänka olika om tema beroende på hur man tolkar en låt. Temat är ofta abstrakt.
Budskap – det texten vill förmedla, till exempel ”det gäller att ta till vara på det goda i livet” eller ”se möjligheterna”. 

Metod – Instruktioner till eleverna

Läs texten gemensamt. Lyssna på låten Lev nu dö sen av Miss Li:

Fundera på och skriv ner dina tankar i löpande text utifrån frågorna. Sortera texterna under begreppen tema, motiv och budskap. Frågor att utgå ifrån:

 1. Vad och vem handlar låten om? Hänvisa till och citera delar av låten. (motiv)
 2. Finns det ord/meningar eller handlingar som är viktiga för att förstå temat? Vilken är textens övergripande tanke? (tema)
 3. Varför tror du att låtskrivarna valt att skriva texten? Vad vill de förmedla med sin text? (budskap)
 4. Vilka tankar och känslor väcker låten hos dig? Beskriv!

Läs svaren för varandra och jämför.

Exempel – Så här kan du börja varje del:
Låten Lev nu dö sen av Miss Li handlar om…
Meningen… antyder textens tematik som är …
Språket består av motsatser och några exempel är
levdö, nu-sen som tydligt visar att budskapet…
Låten får mig att tänka på…

Kopplingar till låtskaparen

Lyssna på en del av sommarpratet (47,50-53,25 min) med Linda Miss Li Karlsson (SR i P1 den 16 juli 2020) för att hitta kopplingar mellan låten och den som framför den. Skriv ner dina tankar i löpande text (se exempel nedan) utifrån följande frågor:

 1.  Varför tror du att Linda Karlsson gjorde slut med Miss Li?
 2. I sommarpratet berättar hon om hur hon tränar på att vara bara Linda. Hon berättar om att hon känner sig upprymd åt att skapa åt andra. På vilket sätt tror du att hennes glädje hänger ihop med att ge åt andra?
 3. Finns det andra låtar som handlar om samma tema? Vilka och på vilket sätt är de lika?

Exempel: I sommarpratet med Linda Miss Li Karlsson (SR den 16 juli 2020) berättar hon om när hon frigjorde sig med artisten Miss Li och blev bara Linda. Först när hon frigav sig fann hon glädjen av att ge till andra. Hon finner glädjen inifrån sig själv när hon ger till andra och inte genom att bli bekräftad själv. … Det finns andra låtar som handlar om lycka. Till exempel…

Läs svaren för varandra och jämför.

Kopplingar till sammanhang

Det är nu dags att reflektera över hur budskapet, temat och motivet i låten är relevant för alla och inte bara för låtskrivaren. Skriv ner dina tankar i löpande text (se exempel nedan). Du kan utifrån dina egna tankar eller följande frågor:

 1. Vem tror du känner igen sig i texten? Varför då?
 2. Varför tror du att vi behöver prata mer om lycka idag?
 3. Vad kan orsaka att man tappar sig själv i jakten på yttre bekräftelse?

Exempel: I låten sjunger Miss Li om… Detta är något som märks på många olika sätt i …

Läs svaren för varandra och jämför.

Kopplingar till dig själv

Slutligen ska du reflektera över dina egna erfarenheter. Kortskriv i 5-10 minuter om de råd du tycker är viktiga att ta tillvara på. 

 1. Kan du känna igen dig själv eller någon i din närhet i texten?
 2. Om du fick ge råd om hur man bäst uppnår lycka, vilka råd skulle du då ge?
 3. Vilka råd passar för alla? Varför då?
 4. Vilka råd passar inte för alla? Varför då?

Exempel: Jag tror man känner igen sig… Jag kan hålla med om att… Jag skulle vilja ge detta råd…

Läs svaren för varandra och jämför.

Möjlig fortsättning – Egen låtanalys

Det är dags för egen analys av valfri låt. Följ instruktionen nedan.

STEG 1: Din uppgift består av att göra en låtanalys av valfri låt på temat lycka. Du kan välja en favoritlåt, en låt som du skulle vilja veta mer om eller en låt som du bara har hört på radion.

STEG 2: Analysen utformar du i löpande text med lämplig styckesindelning. Inled din analys med att sammanfatta textens tema, motiv och budskap. Ange gärna citat från låten för att ge stöd för din analys.

STEG 3: För att kunna göra kopplingar till artist och sammanhang måste du söka efter källor för att underbygga och dra slutsatser. Det kan vara en intervju eller ett sommarprat. Kom ihåg att ange källan i den löpande texten. Du ska även hitta kopplingar till artist, sammanhang och dig själv.

STEG 4: Avsluta texten genom att plocka upp något som är relevant från låten och om man kan dra någon lärdom av den.

Till din hjälp har du arbetsgången med Miss Li ovan.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy